قيمتهاي بلند خونين تر از دشنه هاي بدرنگ

در اين روز ها در افغانستان قيمت هاي بلند بد رنگ تر و مرگبار تر از مرمي و انفجار است

قيمت بلند تصوير از مرگ خموش و تدريجي و به فنا كشيدن ارزش هاي انساني چون عزت است و هر گاهي ذلت مي آورد و پرده سكوت را در هرخانه و چشم هاي شرمسار پدر و مادر را براي فرزندانش ترسيم مي كند.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١- چرا قيمتي :

از عوامل ديگر ميگذرم و بر انفلاسيون مي پيچم

١-١انفلاسيون يا تورم پولي از طريق تقاضاي موثر گام مي زند ٠٠٠٠

٢- ١تقاضاي موثر با قدرت خريد شكل مي گيرد

٠٠٠

٣- ١قدرت خريد با وسيله قدرت خريد يعني پول وارد مي شود و درجه بالا ، ميانه و كوچك را مي سازد

٠٠٠٠٠

وانفلاسيون هيچگاهي بدون رو در رو قرار گرفتن عرضه و تقاضا و برهم خوري تناسب ميان ايندو آنهم به نفع تقاضاي موثر بوجود نمي آيد

پس در انفلاسيون چگونگي تناسب ميان تقاضاي موثر و كالاي عرضه شده مطرح است

٠٠٠٠٠٠

٤- ١اين امر حتا در بازار پولي به سبب آنكه پول خود كالا است قابل بحث شده مي تواند.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- در افغانستان:

١- ٢خلاف ميكانيزم قيمت ، تقاضاي موثر كه زاده بلندي قدرت خريد مردم باشد و تناسب را به نفع تقاضاي موثر در صورت ثابت بودن عرضه ويا كاهش عرضه و يا حتا افزايش عرضه ولي كمتر از افزايش تقاضا صورت گرفته باشد حقيقت ندارد.

٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٢بزرگترين دشواري اقتصادي كشور از ساليان دور بحران مصرف و باور است ، كاهش مصرف قبل از تحول نيز اقتصاد را بحراني كرده بود و زمينه توليد كتلوي را برهم زد، دولت آنوقت باوجوديكه مي توانست آنرا ترميم كند ولي نقش كادر هاي ضعيف و تقرر خلاف مسلك توانست فرصت ها را به تهديد هاي اقتصادي تبديل كرده و قوت هاي باد آورده شده ( كمك هاي خارجي) را به ضعف تبديل كند.

٠٠٠٠٠٠

٣- ٢بلندي قيمت زاده قدرت كشور نيست چون قدرت خريد در بازار به اندازه است كه نمي تواند بر قيمت ها تاثير بزرگ چون حالا داشته باشد

٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٢جالب تر اينكه افزايش ارزش افغاني هم هيچگونه تاثيري روي قيمت ها نمي گذارد.

٥-٢ حالا در افغانستان ديفلاسيون است ولي خلاف خصوصيت ديفلاسيوني خصوصيت انفلاسيوني تبارز كرده است ، در افغانستان هر چيزي مي تواند بوقوع بپيوندد

٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- اصل گپ در مورد بلند رفتن قيمت ها:

١- ٣ما كشور وارد كننده و مصرفي هستيم از دير زماني موقع كه رشد و توسعه اقتصادي را بر پايه سرمايه تجاري گذاشتيم و يك گذار بد از سرمايه توليدي به سرمايه تجاري نموديم بدست خويش صنايع كودك خودمان را سربرديم و اختيارات مصرف خود را به آغوش باز به توليدات خارجي سپرديم.

٠٠٠٠

٢- ٣ما كه تا هنوز هم يك كشور تجارت محور هستيم در درون اين تجارت ، واردات محور هستيم اين واردات در زمان هاي بسيار طلايي كسر ٩٥ درصدي را تجربه ميكرد

٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٣حالا قيمت كالا هاي وارداتي جمع مصارف ترانسپورت و غيره مصارف جمع مفاد تاجر در بازار كشور شكل مي گيرد.

٠٠٠٠٠٠

٤- ٣پس اين قيمت بازار هاي خارجي است كه قيمت بازار هاي ما را مي سازد

ميكانيزم قيمت در بازار هاي خارجي عمل كرده است

٠٠٠٠٠

٥- ٣اين مكانيزم نشان دهنده آن أست كه بازار ما جز بازار هاي كشور خارجي شده و تعين قيمت مي شود

٠٠٠٠٠

٦- ٣اكثريت و بيشترين واردات از كشور همسايه شرقي صورت مي گيرد و خريد توسط كلدار انجام مي شود پس افغاني جا را به كلدار پاكستاني خالي نموده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- نكته كليدي:

١- ٤هرگونه افزايش يا كاهش ارزش كلدار باعث تغير در قيمت هاي ماركيت ما مي شود

٠٠٠٠٠٠

٢- ٤پول افغاني نه بر اساس دالر با بر أساس تغير كلدار سنجش مي شود

٠٠٠٠٠٠

٣- ٤در شش ماه پول افغاني در مقابل كلدار در هر هزار كلدار در حدود ١٠٠ افغاني كاهش ارزش داشته است از ٤٥٦ افغاني در مقابل ١٠٠٠ كلدار تا ٥٥٦ افغاني در مقابل ١٠٠٠ كلدار

٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٤پس وسيله قدرت خريد اصلي كلدار است و در اطراف آن افغاني در حركت مي شود

٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٤از خارج شدن ارز جلوگيري كنيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥-گپ آخر:

١- ٥انفلاسيون ما انفلاسيون وارداتي است ، يعني موقع كه قيمت ها در كشور هاي خارج بخصوص در پاكستان تغير مي يابد قيمت ها در افغانستان نيز تغير مي كند

در حقيقت ما با واردات كالا ها انفلاسيون را نيز وارد مي كنيم

٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٥واردات كشور هاي ديگر با وجوديكه داراي قيمت پاينتر از كالا هاي پاكستاني باشد بر أساس بلندي قيمت كالا هاي پاكستاني در بازار جريان مي يابد و تقريبا رقابت كالايي را خنثي كرده است.

٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٥قيمت هاي بازار هاي پاكستان شاخص تعين قيمت هاي افغانستان است

٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٥پول كلدار كه تا چند ماه پيش در ٢٤ ولايت حرف اول را مي زد،با وجود فرمان دولت افغانستان سراسري شده است و اين خود در افتيدن پول افغاني به زمين نقش بزرگ دارد.

٠٠٠٠٠٠٠

٦-نتيجه:

١- ٦انفلاسيون افغاني انفلاسيون وارداتي است و مكانيزم قيمت ها در بازار ما كاملا از ميان رفته أست

٠٠٠٠

٢- ٦بازار هاي افغانستان حالا جز بازار همسايه شرقي به حساب مي رود و تغيير قيمت ها در بازار هاي افغانستان مربوط به تغير قيمت ها در بازار هاي همسايه شرقي است

٠٠٠٠٠٠٠

٣- ٦تغير ارزشي افغاني تاثيري اندك در بازار هاي ما دارد بزرگترين تاثير تغير ارزشي كلدار است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧-حرف آخر:

١-٧همسايه شرقي چند مرتبه بيشتر از احتياج اقتصاد ملي خود پول كلدار به نشر رسانيده كه در صورت جريان آن در داخل پاكستان مي تواند انفلاسيون بزرگي را ايجاد كند كه مهارش حتا ناممكن مي شود

اين پول ها را به افغانستان پمپ نموده و فشار انفلاسيون را در كشور همسايه شرقي جلوگيري نموده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

لذا:

٢-٧اين كشور تمامي كلدار هاي بيشتر از احتياج را به افغانستان پمپ نموده است و توسط آن اقتدار اقتصادي افغانستان را بدست گرفته و مسير حركت ارزش كلدار را كنترول مي كند

٠٠٠٠٠٠

٣- ٧ارزش افغاني فعلا با شرايط بوجود آمده توسط كلدار بصورت غير رسمي ولي حقيقي تعين مي گردد

٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٧كلدار خود يك پول متزلزل أست كه شناوري زياد دارد، تكيه پول افغاني بر اين پول بي ثبات وضعيت بازار پولي، ارزش افغاني و قيمت ها را به بد شكل ترين آن در آورده است.

٠٠٠٠٠٠

٥- ٧همسايه شرقي براي كوبيدن آخرين ميخ بر تابوت پول افغاني به نشر پول هاي تقلبي افغاني دست زده است

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- راهكار:

١- ٨با همسايه ها روابط تجاري متناسب را پي ريزي كنيد

٢- ٨از وابستگي همسايه شرقي بخصوص اقتصاد پا بيرون كنيد

٠٠٠٠٠٠

٣- ٨از جريان بيش از حد كلدار جلوگيري كنيد و يك مناسب برايش تعين شود

٠٠٠٠٠٠

٤- ٨اقتصاد را توليد محور بسازيد و از ورود كالا هاي مشابه كه در داخل كشور توليد مي شود كاهش و حتا جلوگيري كنيد.

٠٠٠٠٠٠

٥- ٨باور ايجاد كنيد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

خبر تازه:

امروز ٦٠٠ مليون پول افغاني مندرس حريق شد

چندي پيش ١٥٠ مليون حريق شد

جمع در يك هفته ٧٥٠ مليون به آتش داده شد

نكته كليدي در اين مورد:

در گذشته ها بسيار اتفاق افتيد كه به عوض ٥٠٠ مليون حريق شده صرف ٣٠٠ مليون حريق مي شد و ٥٠٠ حساب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

در نوشته بعدي روي همين مطلب

استاد مسعود

عشق آباد

يكشنبه

١٧دلو١٤٠٠

ساعت ١:٤١