همسايه شرقي از دولت افغانستان گلايه تند دارد

اين يك سياست است يا واقعن آنچه را كه كشت كرده است درو مي كند.

٠٠٠٠٠٠٠

سالها پيش مشغول به اين پرسش بودم كه :

١- حرف هاي كليدي در اين مورد:

١- ١. آيا كشور ها و قدرت هاي بزرگ مي توانند بپذيرند كه همسايه شرقي يك قدرت اتمي اسلامي بماند

٠٠٠٠٠

٢- ١ وقتي از قدرت ياد مي كنم همه قدرت را از آمريكا تا چين مطرح است،

٠٠٠٠٠٠

٣- ١. قدرت هاي جهان با تصويب اينكه كشور هاي ديگر نبايد داراي سلاح اتمي باشند ، انحصار اتمي بودن را چون سلاح ويتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به خود نگهداشتند و امنيت ملي خود را به اوج ها بردند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢- دو كشور اتمي مجزا از سياست هاي اتمي زدايي:

١- ٢. هندوستان يگانه كشور هندو در جهان

٠٠٠٠٠"

٢- ٢. اسراييل يگانه كشور يهودي در جهان

٠٠٠٠

ايندو كشور از جانب تمامي قدرت بزرگ مبرا از اين سياست اند با وجوديكه اسراييل بطور علني و رسمي اتمي نيست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣- كشور هاي ديگر كه دسترسي به نيروي اتمي داشتند ويا علاقمند بودند و هستند:

١ - ٣- قزاقستان كشور اسلامي كه در درون اتحاد شوروي يكي از مراكز عمده اتمي بشمار مي رفت، تمامي كلاهك

هاي اتمي را به روسيه در سال ١٩٩٤ سپرد و خود غير اتمي شد.و يا غير اتمي كردش

٠٠٠٠٠٠٠

٢- ٣ كورياي شمالي كه بدون توجه به هشدار ها و تحريم ها، با به وجود آوردن شرايط حمايوي خودش از جانب چين و روسيه دست به اين صنعت يافت و هرروز در انكشاف راكت هاي بالستيك حمل كننده سلاح اتمي اقدام مي كند. اين سياست بر اساس نظر بزرگ كيم ايل سونگ رهبر كورياي شمالي كه براي مردم بزرگ خاك و سرزمين بزرگ و امنيت آهنين ضرورت است ، گسترش مي يابد

٠٠٠٠٠

٣- ٣. پاكستان كه با رقابت هندوستان و با همت قديرخان پدر اتم اين كشور دست به اين سلاح يافت و توازن قدرت را ميان ايندو كشور ايجاد نمود.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- ٣. ايران كه برنامه هاي اتمي اينكشور غوغاي جهاني دارد ولي اين كشور بي خيال به پيش مي تازد و تا هنوز صدها مليارد دالر را صرف اين پروژه نموده است

برنامه هاي اتمي ايران در تحت برنامه امنيت كامل ملي ايران از زمان رضاشاه شاهنشاه ايران شكل گرفت و دولت اسلامي به تعقيب كننده جدي آن مبدل شده است.

٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٣. عراق كه در زمان صدام حسين علاقمندي اقتدار نظامي عراق شد و خواست به عوض ايران خصوصيت ژاندارم منطقوي زمان شاه را كه از دست داده بود شود

اين علاقمندي عراق را بخاك و خون كشيد

٠٠٠٠٠

٦- ٣ لبيا به رهبري كرنيل قذافي رهبر انقلابي آنكشور كه تكنالوژي ساخت را تا قسمت هاي زيادي پيش برد ولي به يكباره گي بعد از بهار عرب( خزان عرب) تصميم به تسليم دهي تمامي تكنالوژي اتمي گرديد و خود را خلح سلاح كرد و كشته شد

٠٠٠٠٠٠٠

٧- ٣ سوريه كه دارنده بزرگترين انبار هاي سلاح هاي كيمياوي بود در زمان اوباما رييس جمهور دموكرات امريكايي و بافشار "از بين بردن اين سلاح ويا حمله امريكا " ، انبار ها را تسليم روسيه كرد و بعد جنگ داخلي آغاز شده را شعله ورتر ساخت.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤- حالا اصل پرسش :

١-٤ آيا همسايه شرقي اينبار مورد نشانه گيري قدرت ها قرار نگرفته است ؟

٢-٤ يا يك هشدار زمان خلح سلاح اتمي و با تحت كنترول درآمدن آن زير نظر نظارت بين المللي فرا رسيده است.؟

٣-٤ در صورتيكه چين با هند در حل اختلافات فايق آيند

٤-٤ ويا گروه هاي تند روي اسلامي وزنه بيشتري براي گرفتن قدرت سياسي را دريابند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٥- ٤ با فروكش كردن جنگ در افغانستان كدام چشمه درآمدي بزرگ خارجي برايش باقيمانده است ؟

٠٠٠٠٠٠٠٠

٦- ٤ آيا دولت افغانستان هنوز با همسايه شرقي مانند گذشته ارتباط اش را قايم خواهد كرد و يا وسيله فروكش كردن همسايه از پله هاي ثبات تصنعي كه تصنعي تر از ثبات تصنعي افغانستان است ، تبديل خواهد شد؟

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧- ٤ آيا باور هاي ما و همسايه شرقي مبني بر ثبات افغانستان تجزيه همسايه و يا اخلال نخواهد شد؟

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨- ٤ آيا قدرت هاي بزرگ با موجوديت گروه هاي تند رو اسلامي ، اتمي بودن همسايه شرقي را از ديد تهديد مي نمي نگرند؟

٠٠٠٠٠٠٠٠

اصل گپ:

چيزي را كه كشت كردي درو خواهي كرد

زياد دور نه

به زودي

اين يك اعلان تبليغاتي نيست

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

عشق آباد

استاد مسعود

دوشنبه

١٨دلو ١٤٠٠

ساعت: ٢:٠٤