بايدن و آزاد سازي پول ها

برگشت است يا سياست جديد؟

برايم جالب بود كه اگر سياست بر گردد و ارز هاي مسدود شده باز شود ، بر حسابات لبخند زند و دست تني چند را بگيريد.

۱ ــ چگونگي پول هاي دربند:

۱-۱قبلا نيز گفتيم كه از جمله پول هاي مسدود شده ٢،٥ مليارد آن به سكتور خصوصي افغانستان تعلق دارد (سرمايه تجاري، توليدي و بانكي )

٢-١ هفت مليارد دولتي است كه جمعا ذخاير ارزي كشور را كه پشتوانه پولي ارز افغاني است تشكيل مي دهد

٣-١ مي خواهم ياد آور شوم ذخاير پولي كشور عبارت از :

١-٣-١-ارز هاي قوي چون دالر و يورو و پوند

در بانك مركزي كشور ٠

١-٣-٢- سهميه هاي افغانستان در موسسات پولي جهاني و منطقوي،

١-٣-٣اوراق اسهام هنگفت ، طلا و جوهرات مشمول خزانه كشور

١-٣-٤- اس . دي. آر صندوق وجهي بين المللي

منبع: (سازمان هاي مالي و پولي بين المللي و منطقوي- نوشته استاد مسعود)

عاملين تصميم :

٢- تصميم در مورد اين پول هاي در بند:

بايدن بر اساس تقاضاي:

١- ٢ فشار هاي مجلس سناي آمريكا

٢- ٢ محكمه امريكا

٣- ٣ فشار هاي بين المللي

دست به اجراي چنين عمل زد

٣- چگونگي تصميم:

١- ٤٢،٥ مليارد كه از سكتور خصوصي افغانستان است يكطرف مي شود

٢- ٣. ٣،٥ مليارد دالر به خانواده هاي قربانيان ١١ سپتامبر داده مي شود( اين يك احتمال است)

٣- ٣. ٣،٥ مليارد ديگر به يك صندوق كمك بشري انتقال مي يابد كه براي مردم كمك شود

٤- ٣ اين مبالغ دراختيار موسسات بين المللي مي گذارند تا اجرائي كنند

٤- ٣ تصميم كاملا سياسي است و جدي تر از بندش ارز مي باشد

٥- محاسبه ما در صورت اجرايي شدن:

١- ٥ ذخاير پولي كه در ٢٠ سال ايجاد گرديده است از ميان كاملا صفر مي شو د ، لطف كنيد به صفر دقيق شويد

استدلال من چيست؟

٢- ٥. ٣،٥ مليارد براي جلوگيري از فاجعه انساني و كمك هاي بشري از ذخاير پولي كه پشتوانه پولي است پرداخته مي شود

٣- ٥. ٣،٥ مليارد به بازمانده گان قربانيان ١١ سپتامبر پرداخت مي شود

٤- مقدار مبلغ تصميم گرفته شده:

مجموعا ٣،٥ +٣،٥ =٧ مليارد دالر ذخاير ارزي

٢،٥ مليارد دالر به سكتور خصوصي ارتباط دارد كه توسط آنان قابل برداشت است. و از ذخاير ارزي پشتوانه يي خارج مي شود

٥- ذخاير ارزي ، پشتوانه پولي و وسيله نگهداشت ثبات نسبي اقتصاد صفر مي شود

چرا به كدام دليل.

١- ٥ سياست زرق ارز در بازار پولي به چالش عمده مبدل مي شود

٢- ٥ حركت محوري اقتصاد پولي بر أساس داده هاي فريد من قابليت تطبيقي را از دست مي دهد و دايره دوم اين سياست به ناكامي مي انجامد

٣- ٥ پول افغاني تبديل به پول كاملا بي پشتوانه مبدل مي شود ، براي اينكه توليد وجود ندارد و نمي توان جي ان پي را پشتوانه قرار داد

٤- ٥ تاريخ افت ارزش ارزش پولي و حوادث پولي جنگ دوم جهاني را در افغانستان تكرار خواهد كرد

٦- چه بايد كرد؟

١- ٦ بايد باور داشت كه تصميم سياسي است و بر خورد با آن هوشياري سياسي كار دارد .

٢- ٦ به هر صورت آن در حفظ ٩،٢٥ مليارد دالر پشتوانه پولي با جان و دل كوشيد

٣- ٦ در اين مورد هر گونه حركت احساساتي زيان آور است

٤- ٦ نبايد برنامه هاي غير ثبات بخشي پولي و اقتصادي را از ٩،٢٥ مليارد بكار برد

٧- راهكار:

١- ٧ كمك هاي بشري دوستانه مي تواند بدون استفاده ذخاير ارزي كه پشتوانه پولي است بكار گرفته شود:

١- ١،٨ مليارد از آ . آر. تي . اف

٢- ٨ مليارد كمك هاي بانك جهاني

٣- ٧ هشت ٨ مليارد كمك هاي ملل متحد مصوبه شوراي امنيت

٤- ٧ ١،٢ مليارد كمك هاي اتحاديه اروپا

٥- ٧ ٣٥٠ مليون بسته كمكي صندوق وجهي بين المللي

٦- ٧ جهان و دولت افغانستان بصورت بسيار سهل تر مي توانند با راه اندازي اين كمك ها مسايل كمك بشري را حل نمايند

٧- ٧- ٩،٢٥ مليارد پول ارزي پشتوانه پول افغاني را لطفا نگهداريد و در افزايش اش بكوشيد

٨- هوشدار:

١ - ٨ مكانيزم جديد نمي تواند حلال دشواري ها باشد

٢- ٨ اين مكانيزم دشواري ها را براي كوتاه مدت حل ولي سبب دشواري هاي غير قابل حل در ميان مدت و دراز مدت مي شود

٣- ٨ اين مكانيزم پولي افغاني را به نازل ترين سطح ارزش نزول مي دهد ، قيمت ها افزايش و سطح مصرف را در ميان مدت و دراز مدت ضربه سنگين مي زند.

٤- ٨ ايجاد دوباره ذخاير پشتوانه پولي كه در بيست سال انباشت گرديد با نبود كمك هاي خارجي و وضعيت ناخوشايند اقتصادي حتا مقدور نخواهد بود.

٩-اصل گپ:

١-٩ ذخاير ارزي مسدود شده قابل تقسيم نبوده و با احتياط در حساس ترين شرايط استفاده مي گردد

اين استفاده از ٥تا ١٠ فيصد در يك مرتبه قابل استفاده مي شود

قانون پول چنين مي گويد

٢- ٩ شوراي عالي بانك مركزي در مورد از ٥تا ١٠ فيصد پشتوانه پولي تصميم مي گيرد

٣- ٩ مقامات ديگر داخلي و خارجي به جز صندوق وجهي بين المللي كه صلاحيت مشوره در اين مورد دارد به هيچ وجه صلاحيت اتخاذ تصميم ندارد

١٠- ٩ اين مكانيزم مغايرت روشن با اهداف صندوق وجهي بين المللي اي ام اف أست

صندوق وجهي بين المللي يگانه سازمان پولي بين المللي است كه در حفظ و ثبات پولي جهاني كار مي كند

هرگونه كاهش و با افزايش بيمورد ارزش پولي يك كشور ،خواه عمدي و با جبري كه از جانب كشور ي ويا بر كشوري تحميل گردد مورد ويتو قرار مي دهد

١٠- تاثيرات :

١- ١٠ امريكا با بكار بردن سياست هوشيارانه ، علاوه از اينكه پول را در اختيار افغانستان قرار نمي دهد ، سياست مسدود شدن را ادامه و تقسيم ذخاير بانك مركزي افغانستان يك ترفند سياسي جالب أست كه افغانستان آنرا نپذيرد

٢- ١٠ تاثير بر افغانسان به مراتب بد تر و وخيم تر از مسدود شدن است

ولي براي دولت افغانستان الي معلوم شدن اوضاع و مسله برسميت شناختن حكم نفس كشيدن را دارد

٣- ١٠ براي مردم افغانستان در زمان كوتاه فوق العاده خوب و در زمان متوسط و دراز نسبت بي ارزش شدن پول افغاني، بلندي قيمت ها و پايين شده سطح مصرف، كاهش توليد، فرار سرمايه و فرار نيروي كار را نتيجه مي دهد. كشنده است

گپ آخر:

١-اين مكانيزم خوب نيست ريشه هاي اقتصاد را از ريشه خشك مي كند

٢- ولي از جانب امريكا بهترين وسيله عليه دولت افغانستان و ضربه كاري مي تواند پنداشته شود

اين رقم بزنش كه خونش نريزد

در صورت قبول افغانستان و يا عدم قبول افغانستان

عشق آباد

دوشنبه

دلو١٤٠٠

ساعت : ٥:١٩