آزمندان در راه سیطره و منافع شان خون مردم ما راهمچنان میریزند

هلند، اپریل ۲۰۲۲

سلسلهٔ انفجارات و اعمال وحشیانهٔ تروریستی در اماکن مقدس و مراکز تدریس و روشنگری که بیشتر پیروان مذهب تشیع و هموطنان هزارهٔ ما را نشانه گرفته و باعث کشتار و شهادت صد ها تن و زخمی شدن هزاران تن ازهموطنان ماگردیده است نه تنها درتحت حاکمیت طالبان اتفاق می افتد بلکه درزمان تجاوز و موجودیت قوای امریکا خاصتاً بعد از سال ۲۰۱۰ که امریکایان اعلام خروج از افغانستان کردند نیزبا شدت در مساجد، تکایا، مراکز آموزشی و محلات مزدهم شهری جریان داشت که حاکمیت آنزمان را شدیداً تحت فشارقرار داده وسلسلهٔ این انفجارات و حملات تروریستی حتی معاون اول رئیس جمهور و ذوات رهبری و وزرای دولت را نیزنشانه گرفته بود.

نوعیت، شکل اجرای این حملات تروریستی و انفجارات، اهداف و بهره برداری ها از آن بخوبی میرساند که در پشت این حملات تروریستی دست های مقتدراستخباراتی قرار دارد که بسیار ماهرانه برای این سلسله انفجارات زمینه سازی تبلیغاتی کرده و ذهنیت جامعهٔ بین المللی را از قبل آماده ساخته است که کشور ما پایگاه تروریسم بین المللی است.

همچنانیکه در مقالات متعدد تذکار داده ام امریکا بمنظور بی ثبات ساختن افغانستان و منطقه به کشور ما لشکر کشید. انکشاف وضع از همان بدو تجاوزودر این مدت بیست سال سیطرهٔ امریکایان بر زمین و هوای کشور ما نا امنی و بی ثباتی را بحدی رساند که دولت با تمام دستگاه طویل وعریضش حتی قادر نبود جلو پرتاب راکت هاییکه در ارگ فرو می آمد بگیرد، میلیون ها افراد بی بندوبار را بنام اتحاد شمال مسلح ساختند(۲۰۰۱-۲۰۰۳)، کشت، استحصال و قاچاق مواد مخدر را ترویج کرده و شبکهٔ وسیع قاچاقبران و مافیا ها را طوری سازمان دادند که ادارهٔ کشور بدست مافیا های بین المللی قرار گرفت، خاینین، وطن فروشان، تجزیه طلبان و دشمنان معلوم الحال مردم افغانستان را چون امپراطوران مادام العمر در محلات کشور حاکم ساختند و تا آخر آنها را با تمام وقاحت حمایت کردند و جابجایی گروه های داعش خاصتاً بعد از ناکامی این گروپ در سوریه بوسیلهٔ هلیکوپتر های قوای امریکا به ساحات شمال، شمال شرق و شمال غرب افغانستان، امریکا در این همه سال های سیطره خاصتاً بعد از سال ۲۰۱۴ با تمام ذرایع و وسایل تهدید، فشار و فعالیت های دیپلوماتیک از پیوستن افغانستان به سازمانهای اقتصادی جنوب آسیا و پیمان های سیاسی و اقتصادی منطقویی که ضامن ثبات در کشور ما بود جلوگیری بعمل آورد.

پس معلوم میگردد که بی ثباتی افغانستان و منطقه تنها از اهداف امریکایان میباشد و بعد از بقدرت رسیدن طالبان در افغانستان امریکا به نحوی سیستم مافیایی و استخباراتی را که به همکاری شرکای افغانی اش طی مذاکراتی با طالبان قطری تفاهم کرده بوداز دست داد و سعی فراوان کرد تا بوسیلهٔ انجماد دارایی های افغانستان و فشار بین المللی طالبان را تحت فشار مضاعف قرار داده و تلاش دارد تا طالبان را مجبور به اطاعت از اوامر شان گردانند و این انفجارات اخیر که بیشترهزاره ها و شیعیان را نشانه گرفته بمنظور مرتبط ساختن این انفجارات به داعش سازماندهی گردیده است و از طرفی به نحوی تلاش ها جریان دارد که پای ایران را د راین مسایل بازکرده و طالبان را در میان همسایگان منزوی ساخته و اهدافش را عملی سازند.

از قراین و انعکاسات مقامات طالبان در قبال قضایای اخیر بمباردمان طیارات نظامی پاکستان، اختلافات سرحدی با پاکستان و ایران، حملات انفجاری تروریتس در مدارس، مساجد ومحلات نوعی توهم وسردرگمی مشاهده میشود. آنها نمیتوانند جواب مقنع در برابر درخواست های مردم برای حفظ جان و مال شان ارائه کنندو نمی توانند همچو زمان تسلط امریکایان عاملین این انفجارات را به مردم معرفی کنند.

طالبان دیروز مؤرخ ۲۲ اپریل سالجاری ادعا کردند که عبدالحمید سنگریار والی ولایت بلخ داعش وعضوء ارشد این گروه تروریستی را با مواد انفجاریه، سلاح و مهمات زیاد دستگیر کرده است. در شرایط قبل از تسلط طالبان همچو دستگیری ها زیر نظرمستقیم امریکایان از انظار پنهان و گردانندگان تلویزیون ها و میدیای طویل و عریض کشور حتی نمی پرسیدند که طبق قانون با این تروریستان چه برخوردی صورت گرفته است. آخر الامر همهٔ شان را امریکایان یا قبلاً آزاد کرده بودند و یا طی معامله با طالبان مابقی شانرا آزاد کردند، مگر امروز طالبان میتوانند اعترافات این افراد را با سرنخ های تمویل کنددگان و نوعیت مواد انفجاری تثبیت شورای امنیت و جامعهٔ بین المللی و مردم افغانسان را از آن آگاه سازند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد طی اعلامیهٔ مؤرخ ۲۲ اپریل سالجاری حملات اخیر تروریستی را در افغانستان نکوهش کرده و از افغانستان خواسته است تا عاملین، مسئولین، تنظیم کنندگان و تمویل گران این این جنایات سازمان یافته را به پنجه قانون بسپارند. مگر شورای امنیت سازمان ملل متحدبا این طول و عرض امکانات، ناطرین و تحلیل گران اش نمی داند که کدام کشور تا چند ماه قبل بر سرنوشته و هستی این کشور حاکم بود واکنون از این گونه فعالیت های تروریستی نفع میبرد؟؟!!

این مردم کشور ما است که میتوانند با درک عمیق از منافع ملی، با اتحاد و اتفاق ملی، با یکدلی و یکرنگی همه همچو افغان متعهد به آرمانهای سترگ ملی جلو همچو دسایس را بگیرند. یقیناً امریکایان این حملات ودسایس را بوسیلهٔ نوکران زرخرید شان که تعداد شان انگشت شمار است انجام میدهند و این عملیه از مبدأ دستور یا پلانگذاری تا محل اجرا نمیتواند از چشم مردم که در گروه فروخته شدگان شامل نیستند بدور نگهدارند. تنها کافی است این مردمانیکه در مسیر راه این فعالیت های تروریستی از مبدأ تا محل اجرا قرار دارند درک منافع ملی داشته و همه مردم کشور را از خود و برادر خویش بدانند و درک کنند، اگراین سلسله جریان داشته باشد از احتمال بدور نیستکه روزی آنها نیز شکار این حوادث تروریستی میگردند. پس وظیفهٔ ملی، ایمانی، وجدانی و انسانی آنهاست تا این فروخته شدگان تروریست را به پنجهٔ قانون بسپارند و به این ترتیب دست اجنب از کشور ما رفته رفته کوتاه میگردد.