افغانها تشنه صلح اند اما امریکایی ها شیپور جنگ را می نوازند

چند جنرال امریکایی که در افغانستان دست شان بخون مردم تا ارنج رنگین است خروج قوای امریکا از افغانستان را اشتباه خوانده میگویند از مخالفان مسلح افغانستان باید حمایت شود . قبلآ یکی از سناتوران امریکا گفته بود از دست دادن میدان هوایی بگرم به معنی از دست دادن کنترول بر جنوب اسیااست او نیز خروج نظامی های امریکارا اشتباه خوانده حسرت برگشت مجدد انها را میخورد ، خلیلزاد نیز چندی قبل افاده داده بود که در صورت ضرورت امریکا دوباره به افغانستان بر میگردد.

جنرالانیکه دم از حمایت مخالفان مسلح در افغانستان میزنند خواهان ادامه جنگ اند ، جنگی که در بیش از ۴۳ سال توان و شیمه و حوصله افغانها را ربوده است ، نتیجه حضور بیست ساله امریکا را امروز مردم در فقر ، دربدری ، مهاجرت ، بیکاری و دهها مصیبت دیگر لمس میکند .

دکتورین این جنرالان خدمت کرده در افغانستان دکتورین خونین و ویرانگر است و بهانه شان همان تکرار های اول حمله به افغانستان .

از یکطرف با تظاهر به خطر انکشاف تروریسم و تهدید امریکا ازین‌فاصله های دور ابراز تشویش میکنند و از طرف دیگر حمایت از مخالفین مسلح را مطرح میسازند ، این مسلح ها داعشی ها و بقایای ۲۱ گروپ تروریستی است که در افغانستان حضور مسلحانه دارند ، همچنان فعالیت مسلحانه دو گرو خراسان خواه یکی داعش و دیگری به اصطلاح جبهه مقاومت که مجریان فعالیتهای جنگی اند ازحمایت سری شما برخوردا است .

اقایون جنرالان امریکایی حمایت شما ازین گروهها حمایت از تروریسم است ، با این حمایت شما حامی حملات انتهاری در مساجد ، تکیه خانه ها خانقاه ها و مناطق مزدحم مردم هستید ، از قتل های تروریستی علیه ملیت هزاره حمایت میکنید . جنگ در فطرت شما عجین است ، تروریسم ابزار شبکه های استخباراتی تان برای بی ثبات سازی ، تشنج زایی و برهم زدن امنیت فزیکی و روانی مردم است . زیر هر نام و نشانیکه بخواهید به این دکتورین جامه عمل بپوشانید کردار تان تروریستی و همکاری با تروریستان است ، در همه شبکه های تروریستی نقش و اثر دارید ، هرچه بخواهید میتوانید اما افغانها از شما نمیشوند ولو که نام از حقوق بشر و حقوق زنان و دموکراسی و دهها نوع اکاذیب دیگر ببرید ، شما‌ شناخته شده های ازموده شده هستید ، زر و زور وسلاح و مزدوران و مستخمدمین محلی دارید و میتوانید جنگ را چه از دور و چه در حضور ادمه دهید . نمیگویم محکوم تار بخ هستید برای اینکه ۱۴۳ سال عمر تان به جنگ گذشت اما محکومیت تاریخی اثری بجا نگذاشت . یک امید واهی یا شاید قرین به‌حقیقت وجود دارد که بساط جنگ و تروریسم شما با پوشش شعارهای فریبنده و دروغین تان در اینده های نه چندان دور در سطح جهان از تسلط باز مانده و بشریت از شر شرارت های تیوریک و اعمال ضد انسانی تان درامان خواهد شد .

نظامیهای تان از برگشت مجدد ، و حمایت مخالفین مسلح حرف میزیند ، سیاسیون‌ تان دست از توطئه و تفتین بر نمیدارند و اختیار داردن پولی تان پشتوانه پولی افغانها را منجمد میسازند هیچ کدام این اقدامات به حال حاکمان افغانستان اثر نمیکند بلکه وضعیت به میان امده برای مردم را بد و بدتر میسازد دست ازین بازی بر دارید و افغانها را بیش ازین در اتش دسایس و حیل تان کباب نکنید .