پانزده دلیل نحس سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان

 

سقوط دولت جمهوری اسلامی نتیجهٔ فروپاشی سیستماتیک نظام در نتیجهٔ عوامل ذیل بود:

1. حمایت دوامدار پولی و سیاسی امریکا از یک قشر طفیلی فاسد مافیایی گروهها و رهبران جهادی و تاکید بر شمولیت این قشر در داخل دولت و ایجاد جزیره های قدرت محلی توسط این گروهها و اشاعهٔ فساد در کشور؛

2. مشروعیت زدائی سیستماتیک حاکمیت دولت توسط امریکا و رهبران فاسد جهادی؛

3. ضعیف شدن دولت و اردو در نتیجهٔ فعالیتهای ضد قانون اساسی و سایر قوانین و نه پذیرفتن نتایچ سه انتخابات پیهم دموکراتیک توسط یک قشر طفیلی فاسد مافیایی در داخل دولت به رهبری و مرکزیت عبدالله عبدالله؛

4. ایجاد جدائی و نفاق میان اقوام کشور در طول چهل سال گذشته توسط سیاستهای قومگرایانهٔ نفرت آفرین ضد پشتون، ضد افغان و ضد افغانستان گروه شر و فساد شورای نظار که زخمهای عمیقی در میان روشنفکران کشور بجا گذاشت، دولت و اردو را ضعیف ساخت؛

5. امضای توافقنامهٔ امریکا با طالبان بدون شرکت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه؛

6. موجودیت تعهد امریکاییها برای ایجاد دولت اسلامی جدید به رهبری طالبان در نتیجهٔ این توافقنامه؛

7. مشروعیت زدایی از ادامهٔ دولت جمهوری اسلامی توسط امریکا و تقلیل کمک پولی آنکشور؛

8. ختم حمایت هوایی امریکا از اردوی افغانستان در طول یکسال بعد از امضای توافقنامهٔ دوحه؛

9. تقلیل قابل ملاحظهٔ قابلیت رزمی اردوی افغانستان با خروج 15 هزار قراردادیهای ناتو که وظایف حمایت لوژستیکی اردو و بخصوص قوای هوایی را به عهده داشتند؛

10. از میان رفتن انگیزه های سیاسی و اخلاقی برای مقاومت در میان افراد و فرماندهان اردو و چهره های سیاسی کشور؛

11. انجام معاملات تسلیمی فرماندهان اردو و فرار چهره های سیاسی جهادی از کشور؛ و در نتیجه

12. عدم علاقمندی طالبان به رسیدن به صلح از طریق یک توافق سیاسی در مذاکرات بین الافغانی صلح دوحه

13. موجودیت مطبوعات پوشالی متکی به استخبارات بیگانه و غیر مسول.

14. نقش تخریبی پاکستان.

15. دست کم گرفتن طالبان و عمق نفوذ آنها در میان شصت فیصد نفوس کشور که در دهات زندگی میکنند و در طول چهل سال گذشته نخست از جانب مجاهدین بعد از جانب طالبان در تاریکی افراطیت مذهبی قرارگرفتند.

دوکتور نوراحمد خالدی