منافع ملی، حکومتداری طالبان و اسلام!

یک و نیم سال از غضب قدرت دولت توسط طالبان میگذرد. در این مدت زیر شعار تطبیق شریعت:

چه بر سر منافع ملی کشور آمد؟ منافع ملی شامل تمامیت ارضی، حفظ استقلال سیاسی، پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، حکومت براساس قانون اساسی، تطبیق قوانین مصوبه نمایندگان ملت توسط حکومت، اصل مسولیت حکومت در برابرملت، تامین عدالت و مساوات اجتماعی و حفظ حقوق اساسی مردم بشمول حق تعلیم، تحصیل و کار اناث میباشد.

چه برسر ارگانهای دولت آمد؟

چه بر سر قوانین کشور آمد؟

چه بر سر حقوق مدنی و سیاسی مردم آمد؟

و تاثیرات مشترک این طرز حکومتداری طالبان بالای رفاه جامعه و آیندهٔ کشور چه خواهد بود؟

آیا شیوهٔ حکومتداری طالبان همان است که از یک حکومت اسلامی باید انتظار داشت؟

آیا حل مشکلات و معضلات امروزی جامعه با احکام شریعت مربوط جوامع 1400 سال قبل میتواند امکان پذیر باشد؟

آیا طالبان با منع عمومی تعلیم، تحصیل و کار زنان در خارج خانه و اجازه دادن کار زنان در شفاخانه ها و مراکز صحی خودشان با رفتار متناقض دوگانه احکام شریعت را در مورد کار و تحصیل زنان نقض نمیکنند؟

با بسته ماندن دروازه های تعلیم و تحصیل بالای دختران و زنان در آینده زنان داکتر، نرس و پرسونل صحی از کجا خواهند آمد؟

در غیاب زنان داکتر، نرس و پرسونل صحی مریضان زن در آینده توسط چه کسانی و در کجا تداوی خواهند شد؟

قسمیکه دیده میشود طالبان با تطبیق تحت اللفظی آیات، احادیث و سنت (شریعت) که برای نیازهای مردم جوامع ۱۴۰۰ سال قبل صادر شده بودند، عنصر تعقل و ضروریات امروزی جامعه را کاملا نادیده میگیرند.

با این شیوه حکومتداری آیندهٔ کشور و نسلهای بعدی چگونه خواهد بود؟

آیا پیام اصلی اسلام برای بشر خوردن جگر ماهی و گنجشکهای سرخ شده بهشت، استفاده از جویبارهای شیر، و همخوابگی با حوران و غلمان بهشتی برای مردان است؟

آیا وقت آن نیست که حقیقت بشارت دین را برای بشر بزبان ساده و صادقانه توسط ملاهایی مانند آن ملای تخاری که از جگر ماهی و گنجشکهای سرخ شده بهشت و همخوابگی با حوران و غلمان بهشتی برای مردان نوید میدهد بدانیم و ملاحظه کنیم که این آرزوها چقدر با نیازمندیهای جوامع امروزی بشر فاصله دارند؟

آیا هنوز هم خوردن گنجشک سرخ کرده و همخوابگی با زنان محرکهای اساسی جوامع میباشند؟

اگر زنان در بهشت تنها به شوهران خود دسترسی داشته در حالیکه مردان برعلاوه به حوران و غلمان نیز دسترسی دارند آیا بهشت مردانه و زنانه جدا از هم خواهند بود؟ اگر یک جنت مشترک برای مردان و زنان است پس آیا زنان در بهشت هم مجبور به پوشیدن حجاب خواهند بود؟ اینها سوالهایی اند که ما پاسخهای آنرا نمیدانیم.

آیا در زمانیکه جوامع پیشرفته غلبه بر مشکلات کوانتوم فزیک، جی شش در موبایل فون، هوشمندی مصنوعی و مسافرت مافوق صوت هوایی و تسخیر کرات آسمانی را در مقابل بشر قرار می‌دهد آیا هدف رسیدن به بهشتی که در آن خوردن جگر ماهی، گنجشک‌های سرخ کرده و همخوابگی با حوران و غلمان بهشتی عالیترین جوایز پیروی از احکام دینی، آنهم تنها برای مردان، اند انگیزه های مناسبی برای تحمل حاکمیت استبدادی و انحصاری طالبانی، تحمل اپارتاید جنسیتی در جامعه میباشد؟

آیا آرزوی خوردن گنجشک سرخ کرده و همبستر شدن بیشمار با حوران و غلمان در جوامع امروزی انگیزهٔ مناسب برای تحمل محرومیت دختران از حق تعلیم و تحصیل و کار و اشتراک در جامعه و تحمل محرومیت از ابتدایی ترین حقوق مانند لباس پوشیدن مطابق ذوق شخص، تراش کردن ریش، شنیدن موسیقی، رفتن به سینما، رفتن به حمام عمومی میباشد؟

آیا طرد مفسدین و عناصر ضد ملی از حکومت و ختم جزیره های قدرت استبدادی محلی آنها کافی است تا آیندهٔ پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، عدالت و مساوات اجتماعی و حقوق اساسی مردم را، که عناصر مهم منافع ملی کشور اند، فدای ان کرد؟