خپل هوډ

نه له چا څخه خپه، نه ګیله من یم

د فلک د څرخ په څېر پخپل مدار ځم

پخپل مټ او پخپل هوډ زما تکیه ده

بینوا او خالي لاس که له دربار ځم

راته مه وایه په کومه لاره لاړ شم

زما خوښه چیری ځم، په کومه لار ځم

تنوع ده، د ګلونو په ګلزار کې

ځکه هره ورځ دیدن ته د ګلزار ځم

د ملا د زور جنت مې پکار نه دی

جهنم ته په خوښۍ پخپل اختیار ځم

ما قیام د بندګۍ په وړاندې کړی

لاس تړلی چې زاندان ته ګناهګار ځم

زه د خپلې لارې عشق کې تومتي یم

وا به نه وړم له دې لارې که په دار ځم

زه په ژوند کې د خپل ځان په غم کې نه یم

سرښندنې ته چې ځم د ستا په پار ځم

د خوښیو او مستیو به څه حال وي

میکدې خواته لا مخکې چې خمار ځم

د ۲۰۲۳ کال د فبرورۍ ۲ مه

سرلوڅ مرادزی