گزارش جلسه هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

 ۲۱ می  ۲۰۲۳

به تاریخ  ۲۱ماه می  ۲۰۲۳هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن در حالیکه  روسای شورا های  کشور های اروپا یی حزب وطن و یکتعداد فعالین  حزبی نیز دعوت شده بود ند تحت ریاست محبوب جان احمد زاده عضو هیات اجراییه شورای سراسری و ریس شورای اروپایی حزب وطن تشکیل جلسه داد .

درین جلسه رفیق عبدالبشیر پیوستون  رییس شورای سراسری حزب وطن ، رفقا محبوب جان احمد زاده، عظیم راهی ونوراکبر پایش اعضای هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن ،رفیق عبدالرزاق ویدی عضو شورای سراسری حزب وطن و مسول سایت انترنیتی  هوډ، رفیق  غلام محمد زارع  عضو شورای سراسری  حزب وطن ومسوول سایت انترنیتی راه ما ، رفیق رادمل عضو شورای سراسری حزب وطن و مسوول  شورای حزب وطن در کشور بلجیم ،  رفیق نیرومند عضو شورای سراسری حزب وطن و مسوول شورای حزبی در المان ، رفیق نجیب شریفی عضو شورای سراسری حزب وطن و مسوول شورای حزبی در هالند ، پیرامون اوضاع جاری کشور وبرخی مسایل حزبی بحث و تبادل نظر بعمل امده و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسه بعد از بحث وسیع درپیرامون  وضع موجود کشورو منطقه ، به این نتیجه رسید که با توجه به تحرکات سیاسی پیرامون مساله افغانستان و با توجه به برنامه های قابل دید قدرتهای بزرگ اقتصادی و سیاسی  و حامیان منطقوی انها و نیز با توجه به روابط ذات البینی قدرتهای متذکره  که کشیده گی روز افزون مشخصه انرا تشکیل میدهد امکان ان وجود دارد تا به امتداد پروژه های جهادی / طالبی  کشور بار دیگربه میدان داغ تقابل پروژهای بازی های خورد و بزرک مبدل گردد .

ما در حالیکه نیروهای سیاسی کشوررا به تشریک مساعی عملی و گسترده در مقابله با وضیعت احتمالی یاد شده دعوت مینمایم  اذعان میداریم  همانطوریکه بی ثباتی در هر کشور همسایه به نفع افغانستان نیست از بی ثباتی در افغانستان  نیزهیچ کشور همسایه نمیتوانند نفع ببرد ؛ بلکه از عواقب ان نیز مصونیت نخواهند داشت .

ـ از نظر ما غوغای تبلیغاتی ایران به بهانه حق آبه از اب هلمند ّ، برای اهداف سیاسی که بیشترمصرف داخلی دارد ونه اساس حقوقی در این برهه  براه انداخته شده است

 حکومت آخندی ایران که با اجرای اعدام ها ی پیهم در بلوچستان و سیستان بیشتر از هر زمان دیگر مورد نفرت و انزجار مردش به خصوص در مناطق مذکورقرار گرفته ، با راه اندازی سروصدای و گویا دادخواهی برای حق آبه از آب هلمند ، در نظر دارد ازیک جانب توجه مردم را از خواست های اصلی شان منحرف سازد و از جانب دیگر احتمال آن وجود دارد که به بهانه برخورد با طالبان ، به جابجایی و زمینه چینی برای استقرار و تمرکز بیشترقوا در بلوچستان و سیستان برای جلوگیری از قیام های احتمالی مردم علیه حکومت شان در آینده، نمایند

تلاشهای مشترک از سازمان ملل متحد گرفته تا قدرتهای غربی ( اتحادیه اروپا ، ایالات متحده امریکا و متحدین عربی و اسیایی ان ) و بلاک  مخالف (چین روسیه و متحدین آن ) غرض تاسیس حکومت  همه شمول ویا هر نام  دیگری که بران بگذارند به الترناتیف حکومت طالبی نمی انجامد بلکه تداوم  حاکمیت طالبی همراه با تطمیع دزدان و مفسدین امتحان  شده اند که ماموریت  حفظ منافع نامشروع انانرا حراست مینمایند .

حزب وطن کماکان خود را متعهد به حمایت از تلاش برای تاسیس الترناتیف ملی و ترقیخواه در برابر حکومت طالبی  ویا هر حکومت وابسته و مزدور دیگر میداند و باور دارد که چنین هدفی از طریق مبارزات  دوامدار در یک پروسه پرخم و پیچ که از دهلیز رشد اقتصادی / اجتماعی ، ایجاد و تقویت باور مردم میگذرد قابل حصول است

درجلسه تاکید بعمل امد که  با اتخاذ شیوه های تمامیت طلبانه ، تازاندن رویداد ها ، توسل به شیوه های قهریه شاید با احتمال بسیار ضعیف در حالات خاص و پشتبانی غرض الود بیگانه گان سیطره و سلطه  استقرار یابد ولی به صلح نمی انجامد  تجربه حکومت طالبی نزدیکترین  نمونه ناکام تاریخی این  حقیقت است .

  ما باور داریم حکومت ناشی از سلطه و سیطره که بازور سرنیزه تحمیل میشود پایدار باقیمانده نمیتواند وبا تولید عکس العمل های مخالف الجهت ، جامعه را بار دیگر به گرداب خون واتش غوطه ور میسازد.  با نامگذاری حکومت موقت حقیقت سلطه و استبداد تغییر نمی نماید . امارت طالبی اگر میخواهد به حیث بخش فعال برای استقرار حکومت ملی از حضور مشروع در پروسه برخوردار گردد بایست کمسیون شامل تمام نیرو های سیاسی ، دانشمندان عرصه حقوق و علوم سیاسی کشوروشخصیت های مجرب وموثر را که از تمام گروپ های اتنیکی نماینده گی نموده بتواند ،  برای تدوین قانون اساسی کشور تشکیل و فعال سازد ، به حقوق و ازادی های قانونی مردم کشوربخصوص زنان در انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشرپابندی خود را اعلام و در عمل به اثبات برساند ، تاریخ انتخابات سری ، مستقل وازاد را برای انتخاب شورای ملی وریاست جمهوری اعلام و لویه جرگه تصویب قانون اساسی را برگزار نماید . این حق مسلم مردم کشور است که بدون فشار و تهدید شیوه حکومتداری در کشور را انتخاب نمایند .

وضع زنان درکشور زیرسلطه نظام طالبانی بصورت کامل متفاوت از جهان اسلام ، غیر اسلامی و غیرانسانی است . امکانات برای تنفس و زنده‌گی آنها عملااز ایشان سلب گردیده است. بستن در های مکاتب دخترانه ، موسسات تحصیلات عالی و  مراجع کاری بروی زنان نمایانگر تحجر و کوتاه نگری طالبان وخصومت شان  با جهان مدرن و دست آورد های علم و تخنیک می‌باشد.

جلسه اعمال یادشده را نه تنها  به شدت قابل تقبیح میداند، بلکه انرا عامل بدنام سازی وهتک حرمت دین اسلام  دانسته  خواهان باز گشایی مکاتب ، موسسات تحصیلات عالی و اعاده امکانات کار و زنده‌گی برای زنان با شهامت کشور می‌باشد.

حزب ما چه درزمان اتخاذ سیاست مصالحه ملی ، چه در فراز و نشیب تلاشها برای تحقق این سیاست و چه امروز دستیابی به صلح ترقی وانکشاف را به عنوان یک پروسه پیچیده و تدریجی و به اشتراک وسیع مردم مدنظر داشت و باور دارد هیچ  معجزه یی نمیتواند جامعه را به یکباره گی  بر سکوی ترقی و انکشاف قرار دهد . این یک پروسه است و تمام گامهای که در راستای موفقیت ان برداشته میشود قابل حمایت و تشویق است . اشتباه در درک این ضرورت و تعبیر ان به معنی حمایت از مجموع سیستم حاکم اگر ناشی از کج اندیشی و کج گفتاری نباشد ؛ اشکارا جنگ وسیطره را راه  حل  دانسته مقاومت و مبارزه را در عملیات مسلحانه محدود میدارد

در جلسه همچنان برخی مسایل حزبی مورد بحث قرار گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید  ، جلسه به این حقیقت تاکید نمود که حزب  با هوشیاری و حوصله مندی جریانهای تخریبی زیر نام وحدت و ادعا های بلند بالای دیگر درین راستا را دقیق مورد نظر داشت و تجربه نشان داد که در پیشبینی ها و نتیجه گیری از  اهداف پشت پرده این تحرکات اشتباه نه نموده بود و اکنون که چهره های پنهان ، اهداف و عزایم شان در پشت پرده های هیاهوی تبلیغانی از برکت عملکرد های خود شان اشکار گردیده زمان ان فرا رسیده است تا با گذشت ، حوصله مندی و سعه صدر دیالوگ سازنده و اصولی با اعضای حزبی بیرون از تشکیلات عملا موجود حزب وطن از سر گرفته شود تا راه بسوی تشریک و توحید مساعی گشوده شود  جلسه در فضای وحدت سیاسی و فکری به کار خود  پایان داد.