مصوبه

هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

مورخ  ۱۱ جون ۲۰۲۳

 پیشنهاد شعبه تشکیلات مرکزی مبنی بر ارتقای عضویت رفیق حبیب گل پکتیاوال مسوول سازمانهای حزبی حزب وطن در قاره استرالیا  به عضویت هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن به اتفاق ارا تایید است.                                          .  

برای رفیق حبیب گل پکتیاوال  موفقیت های  هرچه بیشتر ارزو داریم           

این مصوبه به تمام سازمانهای حزبی در داخل وخارج  کشور ارسال گردد

عبدالبشیر پیوستون

ریس  هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن