یازدهم سپتمبر وحشت در قصر سفید

بوش در کتابش بنام " افغانستات لحظه های تصمیمگیری " این و حشت را چنین ترسیم میکند : " فرمانده بخش حفاضت رئیس جمهور گفت ؛ در اتاق کوچک در بخشی از اتاق کنفرانس زیر زمینی بخوابیم‌. در مقابل دیوار موبل کهنه ای قرارداشت که با وسایل خواب نا مناسب اراسته بود ... به شی بدون ارامش فکر میکردم‌که باید تا صبح با دوشکی مچاله با فنرهای اهنی درهم و برهم ستیز میکردم‌... خواب بخوبی به سراغم نمی امد ... تازه بخواب میرفتم‌که تنه ساهی به در اتاق تکیه کرد و با نفس های عمیق و سنگین فریاد میکشید : ( اقای رئیس جمهور ! اقای رئیس جمهور ! به کاخ سفید حمله کرده اند . حرکت کنین برویم ) .

به لورا گفتم سریع باید حرکت کرد . وقتش را نداشت که عینک هایش را به چشم زند ، همین بود که دستم را گرفت ، من هم لباسش را گرفتم‌ و با یک دست رهنمایی کردم و با دست دیگرم ( بارنی ) را بغل زدم به ( سپات ) صدا زدم که تعقیب مان کند . پا برهنه بودم و تنها پتلون ورزشی و تی شرت به تنم محسوس بود و باید به سرعت مکانی میساختیم‌ که خودمان را پنهان کنیم . عجب صحنه ای بود که درست کرده بودیم .

گروه سرویس مخفی مارا از اقامتگاه به مخفی گاه زیر زمینی منتقل کردند . همینکه داخل تونل شدیم ، صدای دری سنگین و قفل ، فشاری می شنیدیم که پشت سرما بسته میشد ، مامورین تا رسیدن به در دومی شلوغ میکردند که صدای بنگ و هیس و فش شنیده میشد . به اخرین راهرو هدایت شدیم ... و بدین ترتیب به زیر زمینی رسیدیم .

چند لحظه گذشت ، افسری با لباس منظم ، وارد اتاق شد ، با لحنی جدی گفت اقای رئیس جمهور ! هوا پیما مال خود ما بود ، هوا پیمای اف ۱۶ از فریکنسی غلط استفاده کرده و بالای پوتو مک پرواز کرده بود " ص ۳۶ .

بعدآ مینگارد : " صبح اندیکارد در ریاست جمهوری بد یدنم امد تا گذارش امنیت ملی را ارائه کند . سازمان سیا بدین باور بود که داخل ایالات متحده امریکا ، اعضای بیشتری از تبهکاران شبکه القاعده در حال فعالیت اند . این بار میخواهند با سلاحهای پیشرفته شیمایی ، بیولوژیکی و هسته ای حمله کند ... " ص ۴۵ و ۴۶ .

گذارشات سی.ای.ای . برئیس جمهور : " سازمان سیا گذارش میداد که در هرماه امکان ۴۰۰ تهدید ویژه میرود ، در ضمن از تهدید حمله های بزرگی بر ۲۰ مکان ویژه گذارش میداد از حمله های شیمیایی و سلاح های بیولوژیکی موثر در اروپا تا حمله ها و عملیات های غافلگیر کننده درون مرزی در کشور ... تا ماه بعد از یازدهم سپتمبر ، نیمه شبها از ترس و هراس انچه که میخواندم از خواب می پریدم "

ص ۶۱ و۶۲ .

بوش مینویسد که دیک چینی با نکتایی سفید و دریشی رسمی نزد او امد " همینکه اورا دیدم فهمیدم مشکلی پیش امده صورتش مثل نکتایی اش سفید بود گفت اقای رئیس جمهور ! یکی از ردیابان اسلحه بیولوژیکی با کاخ سفید تماس گرفته و اثراتی از زهرابه بوتولینیم را در کاخ سفید گزارش میدهد ، احتمال زیادی میرود همه ما الوده شده باشیم ، سازمان سیا در باره این مواد زهراگین گزارش داده بود که یکی از سمی ترین مواد زهری در دنیاست ، هیچکس حرف نمیزد بالاخره کولن پاول پرسید زمان الودگی اش چقدر است ... مشاور معاون امنیت ملی ستیو هالی توضیح داد که دفتر بازرسی فدرال اثر این مواد را بر موشها ازمایش میکند . ۲۴ ساعت اینده سخت دشوار خواهد بود اگر موشها در همین ۲۴ ساعت دوباره با دو پا تیز به دویدن شروع کردند پاها پائین ما نجات خواهیم یافت اما اگر موشها درین ۲۴ ساعت به پشت خوابیدند ، پاها بلند ماهم رفتنی خواهیم بود ، کندی میخواست خیالم را راحت کند ؛" خوب هم راهی است که برای کشور قربانی شویم ..

روز بعد کندی پیامی داشت ... بعد از چند دقیقه با خبر های برگشت پاها پایین نه بالا " او ادامه داد یک هشدار نادرست بوده است " .

صحنه ارایی های استخباراتی و فرمانبرداری مقامات قصر سفید ازان برای کشوری با بزرگی و توانمندی چون امریکا نشان میدهد که با همه بزرگ نمایی رهبران ان به اسانی میتوانند تحت تاثیر مراجع استخباراتی قرار گرفته به کار رواییهای تخریبی تا برافروزی جنگها بپردازند .

زیر سایه همین صحنه سازی ها افغانستان وعراق و سوریه ولیبیا را با برافروزی جنگها و مداخالات مستقیم نظامی به تباهی بردند .