پیام همدردی و غم شریکی حزب وطن

به مناسبت حادثه هولناک زلزله در ولایت هرات

 

وقوع زلزله شدید دریکی از محلات ولایت هرات و بروز تلفات بزرگ جانی و مالی به اهالی و باشنده‌گان این ولایت مایه تاثر و تالم ما را فراهم نموده است. این زلزله که یکی از مهلک ترین حوادث طبیعی در چند سال اخیر در کشور می باشد صدمات بزرگ جانی و مالی را به اهالی محلات وقوع زلزله به بار أورده است . ما در حالیکه خودر ا در این غم بزرگ شریک می دانیم  به باز مانده های این حادثه المناک صبر جمیل خواسته و برای مجروحین شفای عاجل و کامل خواهانیم.

جنگ های چند دهه‌ی اخیر و جنایات گروه های جنگی وضع اقتصادی اکثریت مردم أفغانستان را به حالتی رسانده که محتاج و دارای زنده‌گی بخور و نمیر اند . لذا ما از تمام هموطنان ، اعضای حزب وطن و مراجع کمک کننده داخلی و خارجی تقاضا می نمایم تا از هیچ گونه کمک به زلزله زنده‌گان هرات دریغ نورزند.

هئیآت رئیسه شورای سراسری حزب وطن