در حملات جنگی اسراییل بر فلسطین نورمها و قواعد بین المللی زیر پا میشود

اما جهان چشم میپوشد

در صلاحیتهای دیوان بین المللی جزا چهار نکته ذیل جا دارد :

۱-- جنایات نسل کشی .

۲-- جنایات ضد بشریت .

۳-- جنایات جنگی .

۴-- جنایات تجاوز .

در قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنگ سال ۱۹۷۶ اسرائیل و عرب کرانه های غربی نوار غزه و قدس شرقی بحیث مناطق اشغالی یاد گردیده یعنی اسرائیل بحیث دولت اشغالگر باید ازین مناطق خارج شود ، سطوح مرتفع جولان تحت اشغال اسراییل است ، دولت اسرائیل طی سالهاست که بصورت منظم در مناطق تحت اشغال شهرک سازی میکند و به کار اشغال ، کوچ دهی فلسطینی ها ، حملات هوایی و ویرانی محلات مسکونی ادامه میدهد . اگرگروههای مسلح فلسطینی زیر هر نامیکه تنظیم شده اند و میخواهند در برابر مظالم اسرائیل ایستادگی کنند ، ًضربه وارد کنند و تبارز قدرت نمایند بر حق اند زیرا ضد اشغال و ظلم عمل میکنند ، تروریست نامیدن این گروهها از جانب امریکا همانقدر بی ارزش است که در دوران جنگ سرد جنبش ازادی بخش فلسطین را کمونیست میگفت و این یک امر غیر معمول نزد اتهام زنان امریکایی نیست زیرادامریکا و متحدین ان در تعریف تروریسم‌مشخصاتی را در نظر میگیرند که طبق منافع شان باشد .

در جنگ جاری اعمال اسرائیل در کشتار غیر نظامیانها، ویران سازی مناطق و منازل مسکونی ، ضربات هوایی بر مراکز غیر نظامی چون موسسات تحصیلی و تعلیمی ، شفاخانه ها ، محروم ساختن مردم از جریان برق و اب و غذا ، کشتار جمعی بدون تفکیک‌ یعنی نسل کشی طبق نورمهای چهارگانه محکمه بین المللی جزا قابل بررسی و محاکمه میباشد .

در نشرات ، تبلیعات و تحلیلی های جانبداران امریکا و اسرائیل حماس متهم به تروریسم ، گروگان گیری و حمایت از ایران میگردد . در طول ۷۶ سال موجودیت اسرائیل عین همین اعمال با شدت بیشتر علیه احزاب فلسطینی صورت گرفته است ، در زندانهای اسرائیل گروه گروه فلسطینی ها شکنجه شده و بدون قید زمان زندانی اند ( گروگان گیری دولتی ) .

حملات شبانه روزی ۷۶ ساله اسرائیلی بر مناطق فلسطین نشین پیوسته ادامه دارد ( تروریسم دولتی ) .

اگر ادعا میگردد که در جمله گروگانان نزد حماس چند طفل و زن هم است، طبق گزارش صندوق بین المللی حمایت از کودکان زنان باردار فلسطینی در خرابه های جنگ و در پناه اوارها ولادت میکنند ، اگر حماس طبق ادعای امریکا از حمایت ایران برخوردار است اسرائیل بحیث یک دولت تروریستی تحت حمایت بیدریغ امریکا قرار دارد ، اگر به ادعاههای کاذب امریکا حماس یا گروههای دیگر جنگی در فلسطین از جانب ایران مسلح میگردند امریکا این دولت تروریستی را با جنگنده های اف ۳۵ و بمب اتوم‌ مسلح ساخته است .

اگر حماس یا گروههای دیگر را به جنگ مذهبی علیه یهودیت متهم میکنند نه مقاومت ازادی خواهی ، اسرائیل علیه مسلمین به جنگ مذهبی میپردازد و موافق نیست تا طیق قطعنامه ملل متحد درین منطقه دولت فلسطینی تشکیل گردد ، میخواهد به سرزمین فلسطین هویت صرفآ یهودی بدهد و بطور منظم‌به اخراج فلسطینی ها ادامه میدهد.

اگر برای اسرائیلی ها دیوار نُدبه مقدس است برای مسلمانان جهان مسجد اقصی با قدامت ادیان ابراهیمی قدسیت دارد .

با وضعیت ظالمانه جنگی ، تبلیغاتی ، حمایت مال و سیاسی و نظامی از اسرائیل و چشم پوشی از جنایات ان عدم کارایی سازمان ملل متحد با سیاست حمایوی امریکا از جنایات جنگی ، نورمهای حقوقی جهانی از حقوق بشر تا نورمهای محاکم جهانی و اساسنامه ها از ازرش و اهمیت افتیده استد.

قانون ، قاعده ، نورم و فیصله وقتی ارزش دارد که برای همه یکسان قابلیت تطبیقی داشته باشد ، وقتی اسرائیل و پاکستان بحیث دو مولود نا میمون استعمار با تکیه بر حمایت امریکا و غرب قوانین و نورمهای جهانی را پامال میکنند و خاصیت انطباقی همگانی انها را زیر سوال می برند میتوان گفت که شتر بی مهار امریکا - انگلیس - اسراییل - پاکستان از کنترول اخلاقی ، سیاسی و حقوقی بیرون شده است و ادعای تازه اغای جوبایدن زیر نام ایجاد نظم جدید جهانی برای ایجاد صلح طی ۴ تا ۵ سال اینده عوامفریبی برای ذهنیت عامه جهان و مردم امریکاست که شاید مصرف انتخاباتی نیز داشته باشد و نمیتواند ضامن صلح‌باشد بلکه جنگ و جنگ افروزان را در نظم نوین ادعا شده از جانب بایدن نقش برتر بدهد و امریکا برای حفظ هژمونی اش براه جنگی و امحای دیگران ادامه میدهد . نزد این سرکشان زور گو نه منشور سازمان ملل متحد و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه سائر نورمهای جهانی اهمیت ندارد .