نگاهی به کنفرانس « گذشته و اینده » افغانستان

رسانه ها گفتند که قراراست کنفرانسی با اجندای افغانستان " گذشته و آینده " به ابتکار وسازماندهی حزب"روسیه عادل-میهن پرستان-برای حقیقت"در ماه نومبر سال روان عیسوی برگزار شود.

در سپهر کنونی که جهان در التهابات و پوست اندازی ژئوپلیتیکی بسر می برد،این برگزاری توجه نهاد هایی منطقه را به کشور افغانها معنادار بازتاب می دارد.

با نگاه تعمیمی به این فرمت،بایسته میدانم ‌که این ‌کنفرانس لایه ها وسطوح دیگری از آنچه اعلام شده است را بایدبشگافد.

بدینگونه:

-فرمت یادشده باید از رویکرد استراتیژیک" آشتی ملی " مایه گیرد.

-"اشتی ملی "معنادار وفراگیر بازنمایی شود.

-از راهکار مذاکرات میان افغانی گذر کند.ور نه گذر اندک شمار ازین کوچه بار نمی آورد.

-این نشست به باید صلح پایدار بر مبنای واقعیت های تاریخی کنونی پاسخ شایسته وعملی را بیرون کشد. درغیر ،در حد نشست هایی نمادینی فاقداثربخشی ،جز زباله تاریخ خواهد شد که تنها بدرد تبلیغات رسانه یی می خورد.

نکته اینکه بن مایه ای این فرمت بایستی از پا رامتر ومتغیر هایی کنونی ژئوپلیتیکی به ویژه منطقه ای اثر پذیرد؛زیرا درگیری هایی کنونی ژئوپلیتیکی از اکراین تا آفریقا و شرق میانه، نمو داری از جهان چند قطبی است که اصل وجودی خودرا به گونه‌ای انکار ناپذیر به تعر یف می گذارد. بی تردیداز بطن این گیرودار نظم نوین جهانی تولد می شود که کنون ازین معرکه در حال سرک کشیدن است.

پیرو این گزاره ها،معادله ای جد ید قدرت در گستره‌ی جهان و پهنه‌ی منطقه که تعویض قدرت هژمون ایالات متحده آمریکا را دربغل دارد،ترسیم می‌گردد. درین معادله‌ افغانستان قانو نمندانه از جایگاه تاثیر گذار بر خوردار خواهد شد.

درین میانه چپ افغانی در صورت بسیج به یک بازیگر توازن بخش در آوردگاه افغانستان می تواند تبدیل شود.

فرمت حزب روسیه عادل این بایسته ها را لازم است در نظر گیرد و اشتراک کنندگان کنفرانس یاد شده رامتناسب با احتیاج زمانی ‌کنونی دعوت نمایدتانشست به ابزار حمایتی ارزشمند این حزب تبدیل گردد.

باد در بیرق افغانستان وزیده است

شاهین

عقرب ۱۴۰۲ خورشیدی،شهر کابل