تفاوت در دو تجاوزبر افغانستان

۱-- تجاوز شوروی باعث ختم یک رژیم سفاک و خون اشام گردید .

۲-- در تجاوز شوروی با کنار زدن یک باند تخریبکار درون حزبی ح. د. خ. ا‌. به حاکمیتش ادامه داد . ان حکومت از لحاظ اجراات و نبود فساد در زمان خود خوب و از بهترین کادر ها در همه رشته ها برخوردار بود . هیچ دو تابعیته دران جا نداشت .

۳-- هنر و ادبیات و معارف تحت ان حاکمیت انکشاف خوب مینمود .

۴-- شوروی ها اسلام را ابزار سیاسی تجاوز قرار ندادند .

۵-- از اثر ان تجاوز هیچ کارمند دولتی و حزبی صاحب دارایی و ثروت قارونی نشد . انچه کمک میشد بدولت تعلق میگرفت و به مردم میرسید .

۶-- زندگی کارمندان دولتی و موسسات خصوصی از لحاظ معاش و کوپون در سطحی بود که نیازمندی خانواده ها را تکافو میکرد دولت متکفل زندگی مردم بود .

۷-- عسکر شوروی ده سال در افغانستان باقی ماند .

۸-- هیچ معاهده استراتژیک با جانب شوروی امضا نگردید و پایگاهی برای ان داده نشد .

۹-- در ان زمان فرار جوانان بنابر اجباری بودن خدمت عسکری وجود داشت اما کتلوی نبود.

۱۰-- در ان زمان گدایی گری و فقر به ان شدت نبود که در دوران تجاوز امریکا معمول گردید .

۱۱- در ان زمان نه تفرقه های قومی بود ونه سمتی و محلی . در افغانستان جزایر جداگانه قدرت وجود نداشت ، یکطرف دولت مورد حمایت شوروی و طرف دیگر جنگنده های صادراتی امریکا - پاکستان در برابر هم قرار داشتند .

در تجاوز امریکا و متحدین ان :

۱-- تجاوز امریکا باعث سقوط یک رژیم اسلامی مبتنی بر شریعت گردید .

۲-- در تجاوز امریکا تنظیمهای جهادی ( بدون حزب اسلامی ) با گروههای بر گشتانده شده از غرب حکومت راساختند ، در ان حاکمیت اصل شایستگی بنابر مشارکتی بودن ان معیار نبود ، کم سواد های جهادی و غربی بدنه اصلی دولت را تشکیل میدادند . فساد مالی و اخلاقی ممیزه برجسته ان حاکمیت بود .

۳-- در ان دوره مطبوعات خوب رشد کرد اما بنام ازاد بود زیرا هر شبکه تلویزیونی و رادیویی و اخباری از جانب خارجی ها تمویل میشد و بائیست خواست و پالیسی انها را در نشرات رعایت میکرد ، امریکا درین عرصه امتیاز خاص را بخود تخصیص داده بود . تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی خوب انکشاف کرد اما هنر به ابتذال گرائید .

۴-- امریکا اسلام را علیه اسلام به کار بست ، حاکمیت شریعیت را سقوط داد و بنام جمهوربی اسلامی بر پاکرد که اصلآ یکدولت سکولار بود .

۵-- به اثر این تجاوز طبق سیاست معمول امریکا سردمداران و بلند رتبه های دولتی ، سران و قوماندانان جهادی بد رقم پولدار و ثروتمند شدند و فساد مالی به اوج رسید .

۶-- زندگی مامورین در حالت بد نبود اما بنابر نداشتن پشتوانه کوپراتیفی حالت پایین رتبه ها و معلمان اسفبار بود .

۷-- عسکر امریکا و متحدین ان ۲۰ سال در افغانستان باقی ماندند .

۸-- امریکا معاهدات استراتژیک و امنیتی با افغانستان امضا کرد و افغانستان را با گرفتن نه پایگاه نظامی به قبضه دراورد . امتیازات ان معاهدات برای جانب امریکا زیاد بود .

برای امضا و قبولی ان معاهدات باز هم از روحانی نماهای سیاستگر منقاد بخود استفاده کرد .

۹-- دران رژیم فرار کتلوی جوانان بنابر نبود کار و شدت فقر و عدم اطمینان امنیتی به ملیونها میرسید

۱۰-- تگدی و بینوایی بیداد میکرد .

۱۱-- در زمان حضور عساکر امریکا و متحدین ان افغانستان میان زور اوران به جزایر قدرت تبدیل شد . نفاق ملی به شدت دامن زده شد و اثرات ان هنوز باقی است .

خلاصه هردو تجاوز بود و از طرف مردم پذیرفته نشد .

.