فصل ناتمام کتاب افغانستان !

زلمی خلیلزاد دیروز در کنگرس امریکا گذارشی داشت و گفت " ۱- فصل اخر افغانستان نا نوشته مانده است . ۲-- دانه های که کاشته ایم ثمر خواهد داد " .

مقدمه این کتاب را مولای بزرگوار خلیلزاد جورج دبلیو بوش با دوجمله آغاز کرده بود : تطبیق عدالت بی منتها و جنگ صلیبی علیه افغانستان .

این کتاب مشتمل بر چهار فصل بود :

۱-- محو تروریسم .

۲-- اوردن دموکراسی .

۳-- حکومت داری خوب .

۴-- مبارزه با مواد مخدر .

تروریسم محو نشد ، در زمان حضور امریکا به گفته خود شان ۲۱ گروپ تروریستی در افغانستان فعال بود ، داعش در همان‌زمان سر بالا کرد .

در اوردن دموکراسی بوش با ختم دوره ریاست جمهوری اش گفت " اشتباه من در ان بود که در یک کشور عقب مانده دموکراسی پیشرفته امریکایی را خواستم پیاده کنم " این خود اعتراف به ناکامی این فصل است .

حکومت داری خوب ان ۲۰ سال فساد مالی ، انتخابات های مملو از تقلب و تاسیس حکومت بربنیاد شراکت شرکای چپاولگر و بالاخره سقوط بود.

مبارزه با مواد مخدر نه بلکه انحصار ان از جانب مافیای وابسته به انگلستان و امریکا وتا رسیدن افغانستان به مقام اول کشت و تولید مواد مخدر خلاصه میشد.

آغای بوش از مقدمه کتاب دیگر نام نمی برد و ۴ فصل ان نیز سیاه و باطل گردید .

دیزاین پشتی و رنگین سازی حواشی کتاب را با جنگ توسط سلاحهای مدرن ، ویرانگری ، زندانهای بگرام و گوانتانامو ، شکنجه های غیر انسانی و خون صدها هزار افغان مزین کرده بودند .

فصل اخر این کتاب جز تداوم و تسلسل فصول قبلی چیز دیگری خواهد باشد ؟

نتیجه گیری این کتاب را اغای خلیلزاد با این جمله بیان کرد :" دانه های که کاشته ایم ثمر خواهد داد " .

دانه هایکه در مزرعه سوخته افغانستان کشت کرده بودید عبارت بود از تروریسم فساد مالی و اخلاقی ، تربیت جواسیس، ایجاد چند خانواده مزدور غرق در پول و ثروت برای تداوم سیاست امریکا ، معاهده استراتزیک و گرفتن ۹ پایگاه نظامی با امتیازات فوق العاده غیر عادلانه به نفع امریکا و کشت تخم نفاق قومی و سمتی و محلی میان افغانها .

ایا توان خواهید داشت تا با باخت در جنگ از راه سیاست فصل نا تمام این کتاب را بنویسید و از دانه های کشت شده ثمر بردارید ؟

با سه دلیل میتوان ابراز شک کرد :

۱-- جنگ و تجاوز در قاموس سیاسی امریکا اصل تغیر ناپذیر است .

۲-- مردم افغانستان چهره پوشیده در پرده کاذب صلح و دموکراسی امریکا را خوب درک کرده اند و شما از راه نیرنگ سیاسی نخواهید توانست بر ذهن مردم‌حکومت کنید یا به دستیاران خریده شده روحانی و سیاسی و استخباراتی تان دلبسته کنید .

۳-- گردش زمانه به نفع شما نیست ، وضعیت جهان و منطقه را نمیتوانید به تنهایی رقم بزنید .