هشت ثور ؛ روز توطئه علیه پلان صلح ملل متحد

هشت ثور را گرامی میدارنهشتد اما نمیدانند ان روز توطئه ای بود علیه پلان صلح ملل متحد که افغانستان را برای یک ربع قرن به باتلاق خون و شوره زار ویران شده مبدل کرد .

از ورای سیاستهای توطئه و بحران غرب و امریکا حالا باید درک نمود که ان روز در ظاهر پیروزی و در عمق ناکام سازی جهاد و بد نامی تاریخی سران جهادی بود . اگر کسی هنوز هم سر عقل نمی اید و بران توطئه افتخار میکند درک از سیاست های استخباراتی غرب ندارد و یا هم بخاطر منافع بدست اورده از ان اغماز مینماید .

افغانستانیکه از هفت ثور به هشت ثور قدم گذاشت هیچ دستاوردی جز غوغاهای افتخار امیز گرفتن ارگ کابل زیر نام‌پیروزی جهاد نداشت ، همان ارگی که هوسهای رسیدن به ان جهاد را به جنگهای کوچه به کوچه تبدیل کرد ، هفت تنظیم جهادی با هم جنگیدند و گاه به شکل ائتلافها علیه همدیگر مصاف جنگ دادند ، نیروی بشری کشور در غرقاب خون و ویرانی و در مسیر فرار رو به کاهش نهاد ، قدم اواره ها به پنج قاره جهان رسید ، اقتصاد تولید و معارف و سائر حسنات ضروری برای ملت به رکود رفت ، اردوی منظم و مجهز ان نابود شد تا بالاخره توطئه گر بزرگ توانست حاصل و ثمره تیوری توطئه و بحران را با دلایل خود ساخته تروریسم ، دولتداری خوب ، حقوق بشر و چندین چرندیات دیگر یکجا با ناتو و ۴۵ کشور در هجوم نظامی این سرزمین را بدست اورد و ۲۰ سال در اشغال نگهدارد ، بکشد ، ویرانی کند ، تضادها ایجاد نماید ، ملت جنگ زده را به اقوام و سمتها و زبان ها متفرق سازد ، ۳۱ باند تروریستی را مجال بیشتر فعالیت دهد ، فساد اخلاقی و اداری را ترویج کند ، غرور یک ملت صاحب وجاهت را پامال نماید ، دزد و رهزن و مفسد الاخلاق چهار عیب شرعی را با نوکران دست پرورده چندین ساله اش در یک اداره جمع کند و کلپتوکراسی بی مانندی را به تجربه گیرد و عملی سازد .

دزدان طرح فساد انداختند

نسل نو را در تضاد انداختند

درین سرزمین که ازمونگاه انواع رژیمها شده بود با هر تغیر بجای ثبات بی ثباتی ، بجای سعادت بد بختی و بجای نظم بی نظمی را مسلط ساختند .

این روز در عمق خود سر آغاز تحقق توطئه های بزرگ‌بود که هم توطئه گران خارجی و هم عاملین داخلی ان ناکام ، بد نام و منفور ملت افغان شدند .

ولی هنوز که هنوز است دست از ادامه توطئه ها با اشکال دیگر بر نمیدارند ، داعشی ها را از سوریه به تاجکستان میاورند ، پاکستان را به دوام دشمنی با افغانها ترغیب میکنند ، پولهای ملت را در انجماد نگهمیدارند ، فُضای تبلیغاتی را برای توطئه های بعدی گرم نگهمیدارند ، با هزار نیرنگ تحصیلکرده ها و نیروی کاری و فکری را به بیرون میبرند و هوای بدست اوردن مجدد بگرام را از سر دور نمیدارند.