مواضع  ما  !

عده ای از دوستان از داخل و بیرون تشکیلات حزب وطن سوالاتی را مطرح نموده اند ما نند، شما از کدام حزب وطن سخن میگویید؟

 هدف هرحزب سیاسی رسیدن به قدرت نیز است . شما رابط خود را با قدرت چگونه تعریف میکنید ؟

 نگاه شما در مورد طالبان و حکومت طالبی چیست ؟

ایا ایجاد جبهه ضد طالب عملی و ممکن است  موقف شما در مورد چنین جبهات چگونه است ؟

  دوست و دشمن را چگونه تعریف میکنید  ؟  مواضع حزب وطن پیرامون انکشافات  مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان ، منطقه و جهان و سوالاتی ازین  قماش .

 هر چند بصورت انفرادی پاسخ های  لازم برای پرسنده گان گرامی ارایه گردیده است . از انجاییکه شاید چنین سوالات  نزد دوستان دیگر نیز وجود داشته باشد و در جریان بحث ها سبب ایجاد دلچسپی و اشتراک شان در بحث ها گردد،   بخش تبلیغات  شعبه مطالعات ستراتیژیک حزب وطن  مفید میداند هم پاسخ به این سوالات  وهم سوالاتی که ممکن است در اینده مطرح شود ونیز مواضع و نظریات حزب وطن در رابطه با رویداد های کشور وجهان از طریق وسایل اطلاعات جمعی مخصوصا سایت انترنیتی  راه ما  همه گانی گردد . کوشش به عمل خواهد امد تا به تمام سوالات دوستان پاسخ ارایه گردد . ما از هرگونه اعتراض و انتقاد استقبال نموده قبل از ارایه مواضع حزب  نظریات  پیشنهادات و انتقاد های شما را نشر خواهیم نمود . پاسخ های ما تنها تشریح مواضع حزب در قبال مسایل مطروحه است.  ممکن است با طرز تلقی و دیدگاه های بعضی دوستان همخوانی نداشته باشد.  نزد ما این یک حالت طبیعی است.  قصد ما توضیح نظریات حزب است نه تحمیل ان .

از شعبه تبلیغات حزب وطن