محترم حریف معروف

تلویزیون افغانستان انتر نیشنل ۲۰۲۴ ونظامیه قرون ۵و۶ بغداد

دوستان نهایت محترم!

وسایل ارتباط جمعی در مجموع جدا از اهداف زر اندوزی بزرگترین دست آورد بشریت ( مدرن) و(عاقل) است.

کوتای سخن که همین رسانه های ما وشما نیز از دورانهای شمس النهار… سراج الاخبار …… تا انیس …. طلوع،وف ب ، تویتر وانتر نیشنل خود ما در زمینه روشنگری خلق الله ، گامهای استوار

گامهای استوار وبلندی را برای گام بگام رفتن ما با ( دنیا) برداشته اند، که

مرحبای شان!

ممنون شان!

خانه ایشان آباد!

اما!

بادر نظر داشت (افزون خواهی وچشمداشت) اسکانداران پُشت پرده آیا انسانی وروشنگرانه است که این دست آورد بزرگ بشریت مدرن را چتل!بسازیم؟

ذهن خلق الله را به بیراهه سوق دهیم؟

معلومات واخبار! جعلی ودروغ را بخورد بیننده وشنونده بدهیم!

آیا عمل ثواب خواهد بود که، منافع حقیقی مردمان مانرا فدای منافع و حرص کوتاه مدت، احساساتی خویش وغولهای سرمایه سازیم؟

عزیزان ( روشنگر) رسانه!

جدا از وصل وفصل حوادث ووقایع تاریخی- اجتماعی وطن، میپذیریم که نه ما مخترع رادیو هستیم

ونه از پرده های تصویری.

کاملأ روشن است که ما نیز مانند هفت ملیارد آدمهای روی زمین مدیون آدمهای از جنس رازی، مولانا، سعدی ….. نیوتن ، کو پر نیک تسلا، انشتاین …. استیفان هاویکینگ ووو ..میباشیم.

ما از روی وجدان، شرف، شریعت دینی… حتی آدمگری مسوولیت داریم تا با مرور وآموزش از کجی ها ! وکوری ! های اسلاف ما؛ راستی وروشنگری را ترویج نمائیم!

آیا تمامی انسانیت وشرافت ما ( آ دمها)بایدوحتمأ وابسته باشد به منافع کوتاه مدت چند روزه ی ما در روی این کره ی خاکی؟

بیائید! بپذیریم که نظام بازار آزاد! ودالر محور شما سقوط نمود، شکست کرد و ازبین رفت آیا قبل از ما وشما هزاران سال قبل نظامها ، دود مانها…. از میان نرفتند! که رفتند!( بدلایل وعوامل آن نمیپردازیم).

آیا تلویزیون شما به هزاران کیلومتردور تر از میدان بازی خبری شما یک شبه مانند سمارق با تمویل وچاق نمودن منافع ( اسکانداران) قدرت وثروت بوجود نیامد؟ که آمد.

پس به اساس مرور خیلی خیلی کوتاه ی روند تاریخی، چرا باید از گذشته درس نگریم؟

چرا به بیان ماندگار متفکر بزرگ زمانه ها حضرت سعدی سر نزنیم؟!

مرا در نظامیه ادرار بود

شب وروز تقلید وتکرار بو

ما و شما میدانیم که سیر زمان از گذشته جانب آینده است. وهمین بعُد زمان مانند جریان رود خانه ها بر نمیگردد.

قدرت سیاسی، ثروت، مالکیت و… نیز به صفت مولود فعالیت روبنای آدمها جز جدایی ناپذیر روند اجتماعی آدمها است.

( تیز وانتی تیز وسنتیز) روند اجتماعی را ما سد نمیتوانیم فقط میتوان کُند وتند نمود. ودراین پروسه     (   بُرد وباخت) وجود دارد.

در باختن وشکست جدا از تآثیر پذیری انسانها ( عزت، ابهت وقانونمندی ) وجود دارد.

و شما عزیزان باید حتمأ شأن باختن عزت شکست خویش را در این جریان وقانونمندی اجتماعی نگاه دارید!

عیننأ مانند پهلوان که میدان را باخته و خویده!

اما در نهایت با قول دادن به حریف وهمبازی خویش شأن حرفه ومسلک خویشرا نگهمیدارد!

شما (انتر نشنلی ها)که هیچ قسمت این( پیاز )تشریف ندارید.

چرا اخبار جعل می کنید!

چرا آدمهای باختگی ، بیسواد ، ناکام وقُران شرمانده های تاریخ را باز وباز هم منحیث کارشناس ،

نخبه!…. بخورد ذهن وروان مردم وطن ما میدهید؟

خیلی زشت است که روسأ ، وکلا … وزرا واسکانداران قُلدور نظامهای مزدور را بروی پرده های خویش میکشید وبروی زخمهای مردم ما زهر پاشی میکنید!

مگر در کشور چهل میلیونی ما آدم قحط است؟

خیلی زشت است که روایتگر حوادث بدخشان استانکزی لنگ ومدافع حقوق زن چند تن زنان قرار دادی گرد دسترخوان نظام مفسد گذشته است.

مگر رسانه شما تعهد انسانی واخلاقی در مقابل مردم ندارد؟

میپذیریم که یک بخش بزرگ از نشرات شما باید وشاید به اساس منافع( بادار) باشد.

اما بیاد داشته باشید که

محی الدین انیس،طرزی،برشنا،میمنگی، غبار، کهزاد و… با تمامی حرف وحدیث پُخته وخام شان

نامهای ماندگار ترویج روشنگری ومدرنیته فرهنگ ما بودند وهستند.

کوتای سخن اینکه:

خیلی دروغگو پراگنی واخبار جعل پخش میکنید!

بیاد داشته باشید که شما عالیجنابان روی دیگر استمرار وماندگاری ستم وظلم اجتماع خونبار ما تشریف دارین!

عجیب دنیای داریم؟!

غداران ودزدان دارایی عامه،( نُخبه گان) و( ایلیت سیاسی) نزد افغانستان انتر نیشنل؟

ناپوه ترین ها وبی دانش ترین ها، ( کارشناسان سیاسی ومسلکی) نزد افغانستان انترنیشنل؟

کسانیکه حد اقل بیست سال اخیر اسمای نامبارک شان در لست های سازمانهای بین المللی به صفت ( مفسد) ثپت ومنتشر شده، ازورای صفحه انتر نیشنل منحیث فعال وگل سر سبد،تجاربزرگ ، کارشناس …. بخورد ذهنیت مردم داده میشود.

زنان نابکار، قاچاقبر وزورگیر از جانب همین تلویزیون ( نماینده جامعه مدنی،زن مبارز! چهره فعال حقوق بشر وووو معرفی میشود

با دیدن وشنیدن سلسله ی کثیر از اخبار ونشرات ( افغانستان انتر نیشنل) بااحساس دوگانه ی برمیخوریم

اول

یااسکان داران همین TV میلیون مردم همین سرزمین را خدا نا خواسته ( الاغ) فکر نموده.

دوم

ویا هم جبرزندگی در هجرت،باختن واز دست دادن لگام قدرت وثروت، غداری ووطن فروشی در کنار بیسوادی عوامل میشود که

حوادث ووقایع گذشته کشور مانرا فراموش کنیم ومانند( تمساح) ذهن خیلی کوتاه! داشته باشیم.

*****

افغانستان انتر نیشنل تمامی ( دیگ وطبق ) را غیر مستقیم بفرق امارات طالبی میکوبد اما هیچگاهی

نمیگوید که تولد نظام طالبی

مولود سیاست های دو پهلو وکجدار تمویل گران شان بوده.

این TV هیچگای نمیگوید که اکثریت چهره های غدار، زورگو ونابکار زنان ( مدنی) شان صد ها دوسیه جنایت وخیانت در CVشان دارد.

آیا اسکان داران این TV نمیدانند که قرارداد دوحه یعنی کنار زدن غلامان ودزدان بود؟

در صورتیکه جواب بلی باشد، پس چرا باز وباز هم شما همان چهره های فراری دزد وغارتگر را ( بما) کارشناس! و….. فعالحقوق بشر ! معرفی میکنید؟

ودرنتیجه این اعمال واکشن های تان یا شما خود مولود همان دزدانید ویا هم ( هجرت) از وطن سختاست؟

خدا وراستی

که آنقدر دروغ پُف میکنین که

کم مانده شاخ بکشیم