نه تنهــا طــالــب نکتــایی پوش بلکــه قــاتل عمــامــه پوش نیــز مســئول اصــلی خــیلی از جــنایت هــاســت !

حکایت میکنند که شخصی فرزند خوردسالش را پول داد تا از قصابی محله مقداری گوشت بخرد ، قصاب بی انصاف و خدا ناترس که دید مشتری طفلک خوردسال است نیم گوشت ونیمه دیگر جیفه و استخوان در خریطه طفلک انداخت.

درخانه پدر از دیدن آن گوشت خیلی عصبانی شده و دست فرزندش را گرفته بسوی بازار رفت و در بین راه به پسرش می گفت که من امروز ازین قصاب بی انصاف ولعنتی اگر گوشت کوفته درست نکنم دلم آرام نخواهد گرفت.

پیش دوکان قصاب که رسیدند مرد دید که خلیفه قصاب با قد دو متره ، کمری چون کنده درخت شاه توت ، کاردی درازی در کمر بسته و ساطوری خون آلودی در دستدارد و خون های آن را با آستین پیراهنش پاک میکند

مرداز دیدن او تکانی خورده عرق سردی به پیشانی اش جاری شد و در همین اثناچشمش به ترکاری فروش همسایه دوکان قصاب افتاد که پیره مردی ضعیف و نحیفی بود که با دستان لرزانش بسته های ملی سرخک را می شست او رو بسوی پسرش کردهگفت :

بچم مه فکر میکنم که تو گوشت را ازین ترکاری فروش خریده باشی و پسر با تعجب بسوی پدر نگریسته و می گوید

نی پدر جان شما اشتباه میکنید من گوشت را از همان خلیفه قصاب که شمشیر به کمر و ساطور بدست دارد خریده ام.

پدر عصابانی شده به پسرش دشنام میدهد که ای پسرک احمق و بی حیا که در مقابل حرف پدرت حرف میزنی آیا تو میفهمی یا پدرت ؟!

حالاهم دولت اسلامی افغانستان عمل ننگین و وحشیانه قتل و به آتش کشیدن  شهید فرخنده را شدیدا محکوم  کرده و به ملت افغانستان وعده اشد مجازات را به عاملین این جنایت بزرگ میدهد اما زمانیکه پدر معنوی ملت افغان جناب ملااشرف غنی پشت به قبله با شریک قطعه قطعه اش هر دو آستین غیرت افغانی رابالا زده و به قصد دستگیری قاتلین فرخنده طرف مسجد شاه دوشمشیره به راه میافتند و ناگهان در پیش مسجد ملا ایاز را با قامت رسا ، ریش چون جنگل مازندران و گردن چون کنده درخت توت می بینند که شمشیر اسلام به کمر بسته وساطور خون آلود شریعت بدست دارد و با ریش مبارک خون ساطور را پاک میکند یکبار هر دو تکان شدید خورده و احساس ناف رفتگی شدید میکنند.

بسوی همدیگر نگریسته و میگویند به گمان اغلب قاتلین اصلی فرخنده همین مجاورین تعویذ نویس و رمل انداز زیارت اند که با تحریک ارازل و اوباشان منطقه دستبه این عمل شنیع زده اند پس بیا که آنها را به کیفر اعمال شان برسانیم .

ملااشرف غنی رو بسوی داکتر عبدالله کرده می گوید : رئیس اجرائیه که خودت هستی پس زود دست بکار شده و اولتر از همه حکم شرعی مجازات آنها را از عالم بزرگ دین ملا نیازی بدست آر تا خدای نا خواسته بر اثر عجله در کار مرتکب کدام عمل خلاف شرع نگشته و خود را گنهکار نسازیم !

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی