فرخنده باد،فرخنده شهید غرقه درحمام خون ،بدست دژخیمان وخونخواران روسیاه ،این آدم نماهای نامسلمان شیطان صفت وابلیس خصلت که شهرزخم خورده کابل راباردیگربه ماتمکده مبدل کرد وازوجب وجب خاک خون الوداین دیارفریادهاوضجه های غم انگیزوحزن انگیزمادران،دختران،بیوه زنان ویتیمان سرکشیدوهم میهنان به فلاکت کشیده مارایکباردیگربه سوگ ویاس نشاندند..

فرخنده عزیز!

نام پرشکوهت تا ابدفرخنده وتابناک باد.شهادت پرخونت،عطف تاریخ گشت.

دیگر،آن گرگسان چرکین ضمیروتعویذنویسان تهی وجدان رسوای رسوا،وسیاه روی جهان شدندوبساط مکروتذویرشان زدوده شد.دیگرهیچ بانوودوشیزه ای به دستارهای فریبینده وتسبیح های مکارانه شان فریب نخواهدخوردواین خفاشان سفاک وسیاه روی ازهیبت وشهادت پرخونت به مغاره ها وتاریکی هاپناه بردندودربرابرخشم مردمی نابودشدند.

فرخنده جان غرقه درخون!

مبرهن است به استقبال پرعظمتت،ناهیدشهید،انگیزه شهیدوجمع غفیری ازمادران ودوشیزه گان شهیدوفرشته ها صف بسته اندوتورادرآغوش محبت واحسنت می کشندبر رزم وپیکاربی آمان وخون الودت بر رغم تحجروتوحش،می بالندومباهات دارندکه جنازه پرهیبتت مادران داغ دیده وطن باچشمان اشک الودوقلوب خون چکان به دوش کشیدندودربحبوحه اعزازواکرام بی کران شهریان کابل ان شیرزن قهرمان وشهیدگلگون کفن را به خاک سپاریدند.

یادت جاودان ونامت پرفروغ باد.

ب اکبری هالیند

۲۴-۳-۲۰۱۵