چیغ های سبز و نارنجی

 

اینک دینامیزمِ ابتکارِ حرکت های انتخاباتی در جمجمه ی تیم اصلاحات و همگرایی رو به کاهش است ، وضعیتِ روانی مسلط بر فضای مناسبات درونی این تیم طوریست که دگر نمیتوان از اصلاحات و همگرایی بعنوان یک مدلِ ساختاری « همگرا » سخن گفت۰


تناقضات گفتاری و گسیختگی های رفتاری به وضوح از بروز یک التهابِ شدید در فرو رفتگی های اعصاب تیم اصلاحات خبر میدهد و این امر مسبب ان  گردیده است تابا گذشت زمان پایگاه سیاسی و حوزه تعلقات اجتماعی این تیم زیر فشار تنش های ناشی از بی ارادگی بحدِ کافی محدود گردد۰

اصلات و همگرایی در استانه انحطات و ورشکستگی ایستاده است و داکتر عبدالله در جال بازی های اوپراتیفی سران جمعیت اسلامی ارام ، ارام خلع سیاسی میشود و شاید موقع ان فرا رسیده است تا اشرافیتِ متمولِ شورای نظاری که این آشیانه ی پر اوازه تنظیمی را در شاهراه بزرگ معامله های استخباراتی به گمرکِ جمعیت اسلامی مبدل نموده بودند، داد و حسابِ این معاملات و یکه تازی های سیاسی خود را با مدعیان جمعیت اسلامی تصفیه نماید۰

کبرا های پکول پوشِ شورای نظار نه تنها سال های متمادی بر الماسِ اقتدار دولتی سینه ساییدند بلکه از تلاش برای قاپیدنِ امتیاز رهبری اتیه ی جمعیت نیز فرو گذاشت نکردند ، این دو عامل رهبران تازه به دوران رسیده جمعیت را چنان از حسِ حسادت لبریز ساخت که شورای نظار را به خارِ زهر اگینِ چشمِ جمعیت مبدل نمود۰

رهبران جمعیت از بی نیازی سیاسی و استقلالیتِ دراز مدتِ مادی شورای نظار که مسعود بخاطر ان تلاش فراوان نمود و امکانِ دست برد به امتیاز رهبری جمعیت از جانب این گروه نگران هستند ، تداومِ فرسایشی زمینگیر شدن شورای نظار در حریم قدرت به مرور زمان موقعیت تنظیمی و هویت سیاسی جمعیت را زیر سوال برده است ، نقطه ی درشت در مشارکت های انتخاباتی جمعیت با عبدالله داشتن رقیب مشترک است نه بیشتر ازان ورنه جمعیت علاقه چندان به تداوم حضورِ این سلسلهء اثنا عشری تنظیمی بر مسند قدرت ندارد ، همانگونه که عبدالله به صداقتِ تهدید های امنیتی و شعار های سبز و نارنجی عطای نور و اینکه چراغ های سبز و نارنجی تا انتهای جاده ی وفا داری همچنان بدرخشند ، به دیده شک مینگرد۰

چراغ حرکت های سبز و نارنجی پیش از انکه انتخابات و نتایج انرا تهدید کند تمایل محافظه کارانهء عبدالله را به کنار امدن با اشرف غنی اماج قرار داده است  هوشدار های معلم عطا پیش از انکه چالش های امنیتی را منظور داشته باشد پیشِ پای موقعیت سیاسی عبدالله خط قرمز میکشد که عبور از ان عبدالله را در سنگلاخ انزوا میبرد ، اگر جاذبه فشار جمعیتی ها و کششِ نور افگن های سبز و نارنجی نبود به یقین عبدالله در خطِ قناعت به مشارکتِ بی قید و شرط در حکومت اینده تمکین میکرد۰

مشکلِ اساسی در اینست که عبدالله اسیر متحدین انتخاباتی خود به ویژه جمعیت اسلامی است و اراده ازاد برای تصمیم گیری ندارد ، عبدالله به « فیل » نا توان در شطــرنجِ انتخابات تبدیل شده است که هـــر بار بهدفِ « کِشت » مـورد استفاده قرار میگیــــرد و از همین منظر است که اصلاحات و همگرایی بر تخته ی انتخابات « زیچ » نشسته است۰
حکمروای مزار و حواریونش بخوبی میدانند که بعد از اعلان نتایج انتخابات و تاسیس دولت جدید هر نوع حرکتِ خلافِ قانون ، بغاوت در برابر حکومت منتخب شمرده میشود و دولت و نیرو های بین المللی که به حفظِ ثبات ، امنیت وحمایت از دولت متعهد اند جلو انرا خواهند گرفت۰

منطقِ سکوتِ تاسیساتِ امنیتی ، حکومت و نیرو های بیرونی در برابر اشوبگری ها ، حمله به تالار لویه جرگه و تحقیر تصویر ریس جمهور درین بود که کرزی و نیرو های امنیتی افغانی و بیرونی در ان موقع نمیتوانستند به سر کوب یکی و حمایت از دیگری اقدام کنند زیرا هر نوع واکنش نیرو های امنیتی در برابر معترضان  ،حمایت از اشرف غنی معنی میشد ولی بعد از اعلان نتایج انتخابات و تشکیل دولت منتخب، منطقِ این نتیجه گیری از ریشه دگرگون میشود در انصورت یعنی بعد از تشکیل حکومت هر اقدام ماجراجویانه بغاوت در برابر دولت مرکزی تعریف میشود و نیرو های امنیتی به سر کوب ان مامور اند ازینروست که عبدالله روندتکمیل و اعلان نتایج انتخابات را گروگان حل سیاسی ساخته است۰

کله شخی ها و چانه زنی های عبدالله در حوزه به اصطلاح حل سیاسی با تهدید های اشوبگرانه ی عطا به موازات هم پیش میروند، داکتر عبدالله به هیچ صورت دعوای برنده شدن ندارد زیرا او میداند که بازی را باخته است ، سماجت متواتر عبدالله مبنی بر افزایشِ صلاحیت های ریاست اجراییه ثبوتِ روشن این مدعاست۰

عطای نور بخوبی میداند که چیغ های گمراه کننده ی او پس از اعلان نتایج انتخابات از شیمه می افتد و با تشکیل دولت منتخب این تهدید ها نه حمایت از ارای مردم بلکه بغاوت در برابر دولت ننتخب معنی میشود۰

حقیقت اینست که صدای عطا صدای همه ی مردم نیست و مردم از اشوب و ماجرا نفرت دارند و زیر بار این فراخوان های ویرانگر نمیروند۰

 - تمایل عبدالله بمشارکت سیاسی در حکومت اینده مشخص است۰


-   
  محقق علاقمند مشارکت در بازی های نیست که دامنش دران چرب نشود، او میداند که درین ماجرا او اولتر از همه با هزاره های خودش باید بجنگد۰


  -
بخشی از بدنه ی حزب اسلامی متحد عبدالله هم اکنون در حال کنار رفتن از اردوگاه انتخاباتی عبدالله است۰

با چنین وضعیت معلوم نیست که این « معلم » تفنگش را بالای شانه های کدام امکان خواهد گذاشت و با حکومتی که جهان از ان حمایت خواهد کرد میجنگد؟


معلم عطا انقدر باید نیرومند شود که نه تنها با دولت منتخب بلکه در برابر نیرو های بین المللی که به حمایت دولت و حفظ ثبات متعهد اند صف ارایی کند۰ من بعید میدانم۰

عمر اشوب و فتنه گری های عطا بمراتب کوتاه تر از عمر اردوگاه انتخاباتی اصلاحات و همگرایی خواهد بود۰

چیغ های سبز و نارنجی معلم عطا هیچ انگیزه ی ایجاد نخواهد کرد و هیچ جنبنده ی را علاقمند نخواهد ساخت