غیرت افغــانی چــون جــاده یکطــرفــه اســت!

 

شـمس الحق حقانی

 

 

 

 

غــیرت افغــانی به دیگــران اجــازه نمیــدهد کــه اســم خــانم یا خــواهــرت را بر زبان آرند ولــی بتــو اجــازه میــدهد کــه حتــی به خــانم و خــواهــر دیگــران تجــاوز کنــی .

 

اگر ادعا کنیم  که صفات چون سلحشوری و مهمان نوازی صفات اند که افغان ها را در جهان از دیگران ممتاز ساخته این ادعا خیلی مبالغه آمیز خواهد بود اما به یقین کامل می توان از تقلبکاری و فساد اداری منحیث دو شاخصه مشهور این کشور نام برد.

 

جای شکر است که در کنار شاخصه های فوق الذکر صفت مثبتی هم بنام غیرت افغانی وجود دارد که ما را از سایر جوامع دنیا ممتاز ساخته است ، درینجا ما نباید غیرت افغانی را با شهامت ، غیرت و دلیری که صفات نیک و پسندیده انسانی اند مساوی قرار دهیم چونکه دارنده این صفات تمام انسانها می توانند باشند ولی غیرت افغانی بکلی چیزی دیگریست که مانند تریاک فقط در اقلیم افغانستان رشد و نمو می کند و لهذا تنها افغان ها سعادت کسب این صفت کم پیدا را دارا هستند.

 

اصلاً تعریف دقیق ازین صفت کم پیدا کاری دشواریست و ارئه دلیل معقول و منطقی که چرا این صفت فقط در اقلیم افغانستان قابل رشد و نمو است هم تقریباً نا ممکن است ولی با وجود آن نمی توان آن را منحیث یک واقعیت انکار کرد درست مانند این واقعیت که خوردن شوربا با قاشق و پنجه لذت خوردن با انگشتان را ندارد ولی چرا این را فقط خداوند می داند.

 

پس بهتر خواهد بود که به کمک مثال های عملی به تعریف این پدیده مغلق پرداخته و ازین طریق با آن آشنا گردیم.

 

حکایت می کنند  که یکی از همان افغان های غیرتی که تفنگی هم در دهلیز منزلش برای روز مبادا آویزان بود روزی به شهر رفته و از آنجا برایش یکدانه دوربین می خرد.

 

او برای امتحان قدرت و قوت دوربین در بالای بام کادان نشسته و به افق دور دست و دامنه کوه های همجوار منطقه نظر انداخته و با لذت تمام دامنه های سرسبز و شاداب کوه ها را تماشا می کند که ناگهان چشمش به مردی در دامنه کوه می افتد که بیچاره به قضای حاجت نشسته و اطلاع ندارد که کسی از فاصله ده کیلومتری او را تماشا می کند.

 

مرد از دیدن این صحنه چون برق گرفته ها یک قد از جایش پریده ، دور بین را بدور انداخته طرف منزل می دود و تفنگش را از دیوار دهلیز پائین آورده و سینه مرد بیچاره را نشان گرفته او را از سرقضای حاجت رهسپار دیار عدم می کند.

 

در جواب پولیس که چرا او دست به چنین جنایت زده خیلی خونسرد و حق به جانب می گوید که غیرت افغانی او قبول نمی کرد که کسی فلانش را بسوی خانه او کشال کند و او آنشخص را زنده بماند.

 

غیرت افغانی وجوهات مختلف دارد که ما درینجا فقط به وجهه ناموسی که مهمترین وجهه آن است اشاره می کنیم و طوریکه در فوق تذکر داده شد غیرت افغانی به جاده یکطرفه ماند که دیگران حق ندارند بسوی ناموس شما چپ نگاه کنند ، چپ نگاه کردن را که بگذار سر جایش که حتی کسی حق ندارد بسوی ناموس شما راست نگاه کند یعنی اگر شخص به شما از زیبایی خانم و یا خواهر تان یاد آور شود غیرت افغانی فورا حکم صادر خواهد کرد که زبان آن بی حیا را از قفا در آرید ولی حتی اگر او بگوید که خانم یا خواهر شما زن عالم و دانشمند است همین هم برای غیرت افغانی شما ثقیل الهضم بوده و بشما فرمان خواهد داد که به آن بی حیا بگوئید که خواهر و خانم خودش صد بار عالم و دانشمند است .

 

اما جای تعجب این است که شما به ناموس دیگران حق همه چیز را دارید می توانید به اذیت و آزار ایشان بپردازید و با کمال افتخار از آن برای دوستان تان حکایت کنید حتی اگر توانستید که وجدان تان را لگد مال کرده و به ناموس دیگران تجاوز جنسی انجام دهید غیرت افغانی تان با این عمل شما هم کدام مخالفتی ندارد چون مسولیت او فقط مواظبت طرف مقابل است.

 

با تقـــــــــــــديم حــــــــــــرمت

 

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی