ــ نگاه بر کتاب زعمای بزرگ با کارهای سترگ در تاریخ معاصر افغانستان

ــ نیم نگاه به کتاب «فخرافغان » و یا « گاندی » سرحد

ــ منظور پشتین که حکومت پاکستان را به لرزه در آورد !

ــ «سیم پهلوان» که پنج سال جنگسالاران . ای اس ای واخوند ها را لرزند !!!

ــ جامعه شناسی نفرت

ــ جامعه شناسی فساد

ــ جامعه شناسی خیانت

ــ جامعه شناسی دسیسه

ــ جامعه شناسی داوودشنام

ــ جامعه شناسی انحراف در سیاست

ــ  جامعه شناسی کتاب و کتاب خوانی

ــ جامعه شناسی آب

جامع شناسی دزدی

ــ جامعه شناسی تعصب

ــ جامعه شناسی زبان مادری

ــ جامعه شناسی روز معلم

ــ جامعه شناسی خدایی خدمتگاران و جنبش حراست پشتونها

ــ جامعه شناسی تجاور جنسی

ــ جامعه شناسی فرهنگ بچه بازی ...       

ــ یادی از شیر محمد ناجی

ــ نودو نهمین سالگرد استرداد استقلال کشور بر همه نجیب زاده گان ( ملت افغان ) شاد باد!

ــ پیامهای انجمن حقوقدانان افغان در اروپا // پاکستان،مرکز و حامی تروریسم

ــ کاندید اکادیمیسن پوهاند داکترصاحب احمدشاه جلال ازجمله بنیان گذاران پوهنتون کابل است

ــ یاد داکتر نجیب الله رهبر جسور افغانستان جاویدان باد!

ــ نیکداشت از کارکردهای بانو جمیله زمان انوری

ــ حلال بحران کنونی، لغوِ پارلمان و ایجاد دولت مقتدر است!

ــ ابر مرد داستان ورومان افغان در ایستگاه اخیر زندگی پیاده شد!

ــ حزب من

ــ نیکداشت از کارکرد های داکتر ببرک ارغند