در افغانستان جنبشهای روشنفکری و ترقی خواهی ،بنابر موقعیت جیو استراتیژیک این کشور در قلب آسیا ،این نقطه مرکزیتقابل منافع قدرت های بزرگ استعماری منطقوی وجهانی ،چندین بارتوسط قدرت های بزرگ و باسایل و امکانات بومی (مذهبی، دینی ،زبانی ،قومی وسیاسی‌) سرکوب گردیده است وهر کدام از قدرت های رقیب این کشوردارای منابع عظیم استفاده ناشده را بمثابه مرکز منافع دایمی! ومنحیث تخته خیز برکشور های منطقه هدف قرار داده اند. اما این ملت شجاع باردیگر بپا ایستاده و زندکی و مقاومت را از سر آغاز نموده است.

از این میان تعمیل توطیه سقوط دولت جمهوری افغانستان در سال ۱۹۹۲ و نا کامی پلان صلح ملل متحد که بنا بر سناریوی قدرت های منطقوی دخیل در قضیه افغانستان در همکاری باستون پنجم ،یکی از آنجمله پلانهای شوم ضدمنافع ملی مردم ماست که هستی مادی ومعنوی این وطن را نابود وحتا تمامیت ارضی کشور ما رابه خطر مواجه ساخت.

حزب وطن که تحت رهبری داهیانه شهید داکتر نجیب الله با اتخاذ سیاست مصالحه ملی بمثابه فکر نو سیاسی مدرن و بدیل جنگ ،خانه خرابی و افغان کشی داشت تا افغانستان را با تحقق سیاست مصالحه ملی از اسارت ،وابستگی، جنگ ،ویران سازی و نفاق نجات میداد ،مورد مخالفت سیاست های استعماری منطقوی قرار گرفت ودر نتیجه دسایس قدرت های منطقوی و همدستی گروهک های سیاسی دگماتیست در جاه مانده و وابسته که قدرت تفکر مستقل سیاسی رانداشتند وهویت و منافع ملی را فراموش نموده بودند ،دراتحاد با گروهای راست افراطی وابسته زمینه سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان وفروپاشی حزب وطن راعملی نمودند.

اکنون پس از چار دهه جنگ ،خانه خرابی ،تجاوز و خون ریزی بالاخره مردم با تحمل تمامی مصایب به خود اگاهی ملی دست یافتند و با بیداری سیاسی در انتخابات ۱۳۹۳ مشترکآ برعلیه این مظالم و عاملین آن برپا ایستادند ،انتخابات پیروزی مردم افغانستان ،پیروزی هر زن ومرد ستمکشیده افغانستان بود ،که با فرهنگ بلند سیاسی بمثابه قیام ملی مردم ثبت تاریخ کشور گردید. و با وصف مداخلات شرم آور کشور های دخیل و تلاش برای ناکامی انتخابات ، مردم افغانستان پیروز شدند و ناکزیر دولت «وحدت ملی» اما خوشبختانه تحت رهبری شخص دانشمند دلسوزوعالم داکتر محمد اشرف غنی احمد زی تشکیل گردید. که امید است آغازی باشد برای برقراری «دولت ملی» وتهدابی باشد برای آٰرزوی برحق وپارینه وفاق ملی و اجماع افغانی!

اما پیروزی کدام پیروزی ؟ حزب بزرگ و نیرومند سیاسی حزب وطن که با تجدد فکر نجات وطن ! را مطرح کرد ونشان داد که در جنگ وبغاوت ودشمنی ونفاقی که برما تعمیل شده است وما داریم خانه خود را بدست خود ویران میکنیم و به آتش میزنیم آن حزب که هزاران کلگون کفن عیار را قربانی داد و بلاخره با خرد جمعی راه منافع ملی را برگزید ،اما با دردودریغ که در اثر پلان شوم کشور های منطقه باهمکاری ستون پنجم به سقوط مواجه ساخته شد ! و ما پیروزی حتمی یک نسل را برباد دادیم و اکنون پس از شکست و سکوت دودهه پیروزی نسلی را زمزمه میکنیم که اصلآ حضور ندارند نسل سرگردان غرق در منجلاب فکری وتشنج و نفاق سازمانی هیچ پیروزی را به ارمغان نداشته وندارد .اما طوری که از وضعیت موجود مشخص است این ساختار های خورد و کوچک متاثر از حوادث اند نه تاثیر گذار برحوادث زیرا آنها جامعه و جهان را با فورمول های گذشته طول وترازو میکنند نه آنطوری که واقعیت موجود در مسیر است وآنچنانکه این گروها تا کنون نتوانستند بالقوه گردند بالفعل نیز شده نمیتوانند ! انتخاب محترم دگر جنرال نورالحق علومی بحیث یک شخصیت نظامی کار فهم واز نظر مسلکی وارد، اقدام بجا و قابل تایید است ، که برایشان موفقیت آرزو مینماییم ،اما این انتخاب بیان پیروزی جنبش و نهضت روشنفکری افغانستان نیست .

پیروزی روشنفکری افغانستان زمانی ممکن میگردد که این نسل برباد داده شده بار دیگر با ایقان بلند و با خود باوری واعتقاد به ارزشهای ملی وبا رویکرد انتفادی از گذشته های تاریخ جنبشهای سیاسی کشور خود وفکرسیاسی خود را از بنبست و دید عصر جنگ سرد( و نسخه های از قبل آماده شده نا آشنا از امراض این کشور) رهایی بخشیده با تعقل و خرد سیاسی و ایجابات زمانهء مبنای نوفکرسیاسی را ابداع وبحیث نهضت بزرگ تاثیر گذار برحوادث ، در میدان سیاسی کشور حضوریافته ونقش و تاثیر خود را برپروسه های تغییر و تحول مدنی جامعه بجا گزارند .

معرفی کاندید وزرای تحصیل یافته وتکنوکرات بجای وزرای فاسد وزر اندوز، تفنگسالار و مافیایی تعهدی بود از جانب داکتر اشرف غنی احمد زی ریس جمهور به مردم افغانستان که بربنیادتوافق دو تیم شامل «دولت وحدت ملی» وبا در نظر گرفتن پالیسی های تاسیسات داخلی ، منطقوی و جهانی! این کاندید وزرا به ولسی جرکه معرفی و تعداد شان مورد تایید نمایندگان مردم قرار گرفتند .از جمله انتخاب محترم نورالحق علومی بحیث وزیر داخله که کاندیداتوری وزرای جدید توسط دو تیم شریک در قدرت وانتخاب شانرا از جانب ولسی جرگه یکی از اقداماتنیک و ارزشمند دانسته برایشان تبریک میگویم و موفقیت شان را در راستای منافع ملی کشور آرزو میبرم .به امید تامین وفاق و اجماع ملی در جهت مصالحه ملی ، صلح سراسری ، ختم جنگ وویران سازی ! در پرتو تاسسیس فکر نومنسجم کنندهء تمامی نیروهای سیاسی سالم اندیش و وطن پرست برای حظوردوباره نیرومند در میدان سیاسی کشور ومبارزه در راه منافع ملی کشور با سرفرازی و افتخار !