نشست و برخاست جالب پول افغاني در برابر دالر

نشست و برخاست پول افغاني در برابر دالر جالب ترين نشست و برخاست پول ملي ما در برابر اين غول تبادلوي جهاني ( دالر ) است ، از حدود ١٣٠ به ٩٥ افغاني في دالر.

بدون آنكه تناسب در مجموع عرضه و تقاضاي دالر تغييرات فاحشي بوجود آمده باشد، اين امر تنها در موارد تغييرات بزرگ سياسي، اقتصادي و اجتماعي امكان پذير شده مي تواند و بس

٠٠٠٠٠٠٠٠

كدام طريق:؟

از طريق :

١- ريفورم پولي، در نبشته هاي قبلي بر آن انگشت گذاشتيم

٠٠٠٠

٢- بستن بازار و تعين ارزش از جانب بانك مركزي( كشور هاي سوسياستي و در تعداد موارد نظام هاي ديكتاتوري، عراق ، ليبيا، كورياي شمالي و نظام متمركز اسلامي ايران كه گاه گاهي چنين مي كند)

٠٠٠٠

٣- تصميم اوليگوپول عرصه پولي در آستانه يك ليلام ارز و بخصوص دالر به منظور بدست آوردن مقدار بيشتر دالر

٠٠٠٠٠٠

مكث كوتاه بر هر سه حالت:

—————————————-

در هر سه اين حالت بازار تصنعي است . شكننده و فريبنده.

در دو حالت اولي عاملين بيرون بازار در تعين ارزش گام مي زنند و ميكانيزم و قانونمندي بازار به گفته ژان باتيست سي را بر زمين مي كوبند

خط بطلان بر شعار "ليسي فر" فزيوكرات ها كه اساس نظريه ليبراليزم را ساخت، منحوس جلوه مي دهند؛

٠٠٠٠٠

اين حالت ها در نظام هاي كمونيستي و اسلامي خواهان مركزيت قوي يكي از راهكرد ها بشمار مي رود

٠٠٠٠

شروط اساسي:

——————-

ولي اين حركت بايد سراسري باشد و بازار كالا ها را نيز در بر گيرد و متناسب به افزايش ارزش پول ، قيمت ها در بازار سير نزولي گذارد، در غير آن نتيجه بسيار بد تر از گذشته خواهد بودو ارزش بلند تصنعي نمي تواند در خدمت رفاهيت قرار گيرد

مانند آنكه در سال ٢٠٠٢ يك دالر در برابر ٤٥ افغاني تبادله مي شد ولي قدرت خريد ٤٥ افغاني هيچ گاهي مساوي به يك افغاني نبود.

٠٠٠٠٠

اوليگوپول عرضه پولي:

——————————-

حركت سومي يعني تعين ارزش و تغييرات ارزشي پول ملي توسط تعداد معدود صرافان( اوليگوپول عرصه) در بسياري از كشور هاي دنيا ديده مي شود، اين حركت پنهاني بوده و از ديد قانون اتحاد در اين مورد مطابق قانون جزا ، جرم پنداشته مي شود، زيرا اوليگوپول خود انحصار است و حركت در اين مورد باعث كشيدن سير طبيعي بازار مي شود و حالت پوليپولي را ضربه مي زند.

٠٠٠٠٠

ماركيت پولي افغانستان :

———————————

در افغانستان اين امر معمول شده است و تعداد صرافان بزرگ براي دو هدف به چنين امري دست مي زنند:

٠٠٠٠٠٠

١- با پايين كشيدن و يا بلند بردن ارزش پول ملي سرمايه نقدي صرافان كوچك را چپاول مي كنند و در يك شب صرافان كوچك گدا مي شوند( مانند امروز هر صراف كوچك ٣٥ افغاني ضرر ديده أست و هر صراف بزرگ بعد از ليلام ٣٥ افغاني في دالر مفاد خواهد نمود، صرافان كوچك قدرت مقابله را در برابر تغيير آني ارزشي ندارند)

٠٠٠٠٠٠٠"

٢- در آستانه هر پمپ نمودن ارز از جانب بانك مركزي ، اين اوليگوپول ماركيت پولي ارزش پول ملي پايين آورده و پول عرضه شده ارزي را به قيمت ارزان تر خريداري مي كنند

مثلا در اين مورد در افغانستان حالا قرار أست ارز به بازار پمپ شود ، صراف بزرگ در هر دالر كه به عوض١٣٠ افغاني به ٩٥ افغاني خريداري مي نمايد مبلغ ٣٥ افغاني في دالر مفاد و بانك مركزي در هر دالر عرصه شده مبلغ ٣٥ افغاني ضرر مي كند

٠٠٠٠٠

سنجش فرضي:

———————-

فرض كنيد امروز با فردا بانك مركزي مبلغ ١٠ مليون دالر را به بازار براي ثبات پولي وارد مي كند، در اين مورد بانك مركزي در برابر آن ٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠ را از بازار جمع مي كند در حاليكه اگر به ارزش ١٣٠ افغاني في دالر عرصه مي كرد مي توانست به مقدار ١،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ افغاني را جمع كند

٠٠٠٠٠٠٠٠

نتيجه حساب:

————————-

مفاد صرافان:١،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠-٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠=٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ افغاني

ضرربانك =٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون افغاني

و اگر قرار باشد ٢٠ مليون دالر به بازار پمپ گردد در آنصورت مفاد صرافان با فرضيه بالا

٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون افغاني

ضرر بانك٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون افغاني خواهد بود

ولي در هر صورتش سنجش همين است ، شما مي تواند مقدار تغيير دهيد و در معادله جابجا نماييد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

معتاد شدن ماركيت پولي كابل به دالر:

——————————/—————-

چندي بعد بازار باز هم كاهش ارزش پول ملي را به خود مي گيرد و بانك بازهم مجبورا براي ثبات نسبي ارز را در بازار پيشكش كندو قصه همينطور تكرار مي شود

بازار پولي افغانستان معتاد دالر شده است بدون عرصه دالر

—————————————————— سر بر مي دارد

—————

بيست سال گذشته چنين بود و در اين بيست سال ١٦ مليارد

دالر براي ثبات ارزش تصنعي پول در بازار تزريق گرديد

٠٠٠٠٠٠

به اساس ديده شد كه اصل تعين ارزش ميكانيزم بازار نيست بل تعداد صرافان اند

كاهش ارزش افغاني به آنصورت و بلند رفتن آن به اين صورت نشان دهنده:

١- بازار سخت بي اعتبار و نا هماننگ و غير طبيعي و انرشيستي است ، افزايش ارزش پول كه باعث كاهش قيمت ها شود امروز دوباره مي خواهد سركشد

تيل ، آرد و برنج سير صعودي خود را نظر به روز گذشته ادامه مي دهد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

جلو گيري از سير صعودي قيمت ها :

————————————————-

١ - با تعين قيمت ها از جانب دولت كه داراي قدرت مركزي قوي باشد اعمال گردد ولي كوتاه مدت خواهد بود

- دولت خود شامل بازار شود و بخشي عرضه را در بازار تامين كند و با با رايج كردن كوپون مقدار تقاضاي بازار كاهش دهد

- بازار پولي را ببندد در اين صورت ذخاير ارزي بزرگ را داشته باشد تا عوض ماركيت پولي تبارز نمايد

٠٠٠٠٠٠

٢- بازار پولي در دست صرافان است و تعين ارزش آنان

—————————————————————

تصميم مي گيرند و بانك مركزي غير فعال

————-//————————

٠٠٠٠٠٠

٣- دولت مي تواند با فشار براي مدت كوتاه از طريق زور بازار را به پله هاي پايين بياورد ولي اين امر خلاف ذات بازار است و دوباره بازار به قيمت هاي گذشته كه تصنعي نباشد مراجعه مي كند

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

نكته كليدي:

در افغانستان بازار بدست صرافان است هرچه صرافان

———————————————————/————

بخواهند همان مي شود

—————————-

٠٠٠٠٠٠٠

سلطنت مغول اغطم در ماركيت پولي

——————————

سلطنت اوليگوپول عرضه در بازار پولي ، مغول اعظم را به ياد مي آورد كه انار كلي را در ديوار ها دفن مي كند و بعد مخفيانه آزادش مي سازد

٠٠٠٠٠٠

عشق آباد

پنجشنبه

٢٤ قوس

ساعت ٢:٠١