آمريكا و راهكارهاي سياسي

١ -  سنا :

آزاد سازي پول هاي متجمد شده:

چهل سناتور دموكرات امريكايي ياداشت به اداره بايدن رييس جمهور امريكا مبني بر باز نگري در رها سازي پول هاي مسدود شده افغانستان ، پيشكش كردند.

در اين مورد دو دليل را مي توان جستجو كرد:

نمايش دلسوزي آمريكا:

١- ظاهر امر دلسوزي با مردم افغانستان كه با حركات امريكا مي رود فاجعه را آزمايش كنند

در اين جا روش انساندوستانه امريكا به نمايش گذاشته مي شود و پوش ظريف بر اشتباهات امريكا در افغانستان.

فكر مي شود سناي آمريكا در غم مردم افغانستان اند در حاليكه اصل تلاش براي نجات آمريكا از يك بن بست است كه خود آمريكا بدست خود برايش دام ساخت.

اين سياست در تلاش أست تا فاجعه آمريكايي را كه بايد در افغانستان ايجاد شود پوش ظريفانه دهد و از نظر ها دور نگهدارد.

عقيم كردن سياست تهاجمي مثلث منطقوي :

٢-  خنثي كردن سياست هاي فرسايشي مثلث روسيه چين و ايران كه در تلاش وقوع فاجعه اند و آنرا محصول حركات نابخردانه آمريكا مي دانند و از سوي ديگر در صورت وقوع فاجعه با تمامي امكانات وارد فاجعه زدايي افغانستان شوند و دوستي خود را با افغانستان و تفاوت عميق سياست هاي اين كشور ها را با آمريكا برخ جهانيان بكشند .

سناي آمريكا دولت آمريكا را تشويق براي بيرون شدن از گرداب كه مثلث منطقه براي آمريكا كشيده است مي كند.

هردو يك سياست اند ، جلوگيري از انديشه هاي آمريكا زدايي كه در اين روز ها اوج گرفته است و حفظ اقتدار آمريكا در منطقه و جهان.

٢- وزارت ماليه امريكا:

وزارت ماليه آمريكا مانند دهل دوسره صدا مي زنندكه:

١- تحريم ها پابرجا اند و سياست مسدود بودن مبالغ پولي افغانستان الي زمان تكميل شدن شروط آمريكا ادامه مي يابد

اين امر از ديد سياست اقتدارگرايانه آمريكا ، معادله تجربه شده أست كه پابندي آمريكا به اين سياست تاريخي مي باشد

ايران، كورياي شمالي، كيوبا، ليبيا، عراق، روسيه، وينزيويلا، در همين دايره خبيثه سال ها سوختند و درد كشيدند

٢- امريكا در بودجه خود تخصيص بنام كمك هاي بشري دارد، از اين منبع مي تواند با حفظ سياست مسدود نمودن كمك هاي بشري را بنام مردم افغانستان اجرا كند،

در اين صورت آمريكا دولت افغانستان را برسميت نمي شناسد ، حسابات را مسدود نگهميدارد ؛ولي براي مردم براي بيرون رفتن از فقر كمك بشري مي كند

هم صواب و هم خرما

٣- دولت افغانستان:

١- مي تواند تبليغات را مبني بر برگشت مسير سياسي به حالت قبلي براه اندازد.

٢- از كمك ها استفاده كند و وقت بيشتر براي فكر كردن بدست آرد

٣- مردم در درون نا اميدي ها و نگراني ها ، به كمك هاي جهاني در انتظار بنشينند

٠٠٠٠٠٠

نتيجه:

همه قدرت ها سياست هاي مخوف در برابر مردم گرفته اند

ولي؛

مردم همان خواب كه هست هست، و اگر تعداد خيال بيدار شدن كنند، دوباره با شلاق خوابيده مي شوند

حالا سه شلاق خواب دادن مردم افغانستان بكار برده مي شود:

١-شلاق قدرت هاي جهان، از طريق فلج كردن اقتصاد

٢- شلاق قدرت هاي منطقه از طريق وعده هاي ميان تهي

٣- وعده هاي دولت از طريق ……

نكته كليدي :

همه در افغانستان فاجعه مي خواهند

٠٠٠٠

عشق آباد

آدينه روز

٣جدي

ساعت : ١٢:٤٩