پرتله

چې په تله کې ډنډه وهل رواج وي

داسې ملک کې پاو د سېر سره لګیږي

د ګېدړو څه کمی په ملک کې نشته

د ډېر لږو زړه د شېر سره لګیږي

مجاهد چې کروکه ډیل غاښو کې ورکړې

چې یو بل کې تېروبېر سره لګیږي

که شیطان او ملا دواړه پرتله کړې

دواړه ښه په زور او زېر سره لګېږي

د طالب په دې دوهمه واکمنۍ کې

تېر د حال او حال د تېر سره لګیږي

څه د غلو او د ډاکوانو پناګا وه

طالب جان ځکه پنجشېر سره لګیږي

زموږ نن حال، له میلاده څخه مخکې

یو تر بله خورا ډېر سره لګېږي

د ۲۰۲۲ کال د اګست ۳۰ مه

سرلوڅ مرادزی