نقش آب در منازعات ملل منطقه

ظاهراً چنين به نظر ميرسد که آب در روى کره زمين نسبت به جمعيت انسانها ‏زياد است ، ولى بايد دانست که آب هاى بحر شور وبراى شرب وکشاورزى ‏بدون فلتر کارى بامصارف گزاف غير قابل بهره بردارى است . وتنها آب شيرين ‏همان آبهاى برف وبارانهايى است که از کوه هاسرازير ميگردند وتوسط شیله ها و ‏رودخانه هاى طبيعى بجريان مى افتند ودر امور آبيارى زمين هابراى کشاورزى ‏وآشاميدن بکار ميرود. و اين مقدار درمقايسه با تمام آبهاى سطح زمين به بيش از ‏سه در صد نميرسد، اما همين سه درصد آب در ايام تابستان دربرخى ازکشورها ‏که مقداربارندگى سالانه در آن ها کم است، سبب بروز مشکلات ملى وبين المللى ‏ميگردد و در چنين وضع وشرايطى خطر بروزجنگ ها پيش مى آيد. ‏

برخى از دانشمندان معتقداندکه آب دليل اصلى، اما ‏پنهانى بسيارى از منازعات سياسى ملل را تشکيل ميدهد.‏

‏ دانشمند معاصر امريکائى «مايکل.تى .کلار» درمجله مسايل بين المللى زيرنام ‏‏«جغرافياى نوين منازعه» مقالتى مهم در ماه(جون ٢٠٠١) نوشته وآقاى ‏خليل زمر آنرا ترجمه و در شماره ۲۳مجله معتبر "فردا"مربوط انجمن قلم افغانها درسویدن ‏به نشر رسانده است.

دراين مقاله نويسنده، پس ازبحث برتغيير استراتيژى امريکا ‏درمناطق قابل رقابت برسرمنابع حياتى چون گاز ونفت ، در مورد اهميت آب نيز ‏مکث کرده مينويسد: « شرايط آب نيز درجهان چندان اميد بخش نيست. آبهاى ‏راکه از برف و باران بدست مى آوريم هرگاه تجديد نشوند، مقدارقابل تعويض آن ‏محدود ميشود. درحال حاضرما نيمى از اين آبها را براى نوشيدن، شستشو، ‏توليدغذا ، صنايع ، ترانسپورت و غيره استفاده ميکنيم وضرورت برعرضه ‏اضافى آب همه روزه افزايش مى يابد. هم اکنون بسيارى ازساحات شرق ميانه از ‏کمبودمزمن آب رنج ميکشد و کشورهاى که دراين ساحات قراردارند تخمين ‏ميکنند که در٢٥ سال آينده که نفوس جهان افزايش مى يابدو مردم بيشتر درمناطق ‏شهرى مسکن گزين ميگردند، مشکلات شان از ناحيه کمبود آب دوچندان خواهد ‏شد. بجز از زمين هاى که در روى کره زمين از مقدارکافى آب برخورداراند، ‏درساير مناطق تاسال ٢٠٥٠ که تقاضا براى آب به ١٠٠ فيصد عرضه موجود ‏آب نزديک ميشود، ميتواند رقابت شديدى را براى دسترسى به اين ماده حياتى ‏بطورعام افزايش دهد.گرايش هاى محيطى مانند گرم شدن کره زمين بربسيارى ‏از منابع آب و زمين هاى قابل آبيارى تاثير ميگذارد. همچنان بلندرفتن درجه ‏گرماى زمين باعث بارندگى زياد درمناطق نزديک به بحرخواهد شد. بنابرين ‏احتمالاً که درنتيجه وضعيت فوق الذکربسيارى ازساحات مهم تحت زرع يا ‏مناطق دورتر از بحر تبديل به صحرا شده و با بالا آمدن آب درسواحل ، سطح ‏ابحار جهان را درمناطق نزديک به اين سواحل بلند خواهدبرد... عرضه آب ‏نيزبا تهديد مشابه (رقابت) مواجه هست ،زيرا بسيارى ازمنابع مهم آب درشرق ‏ميانه وآسيا بين دويا بيشتر ازدو کشورتقسيم ميشود و مهم اينست که تعداد کثيرى ‏از اين دولت ها درباره تقسيم آب به توافق قابل قبول رسيده اند. سودان و ‏مصردرباره تقسيم آب رودخانه نيل درسال ١٩٩٥ به توافق رسيدند، اما اين ‏توافق بى ثبات بود، زيرا براى حبشه وساير کشورهائيکه به آب اين رودخانه ‏وابسته اندعرضه آب را کاهش ميداد. عراق وسوريه در موردسهم شان از آب ‏رودخانه فرات به نتيجه رسيده اند، اما اين رودخانه که از ترکيه سرچشمه ‏ميگيرد، ترکيه حاضرنيست تا معاهده تقسيم آب رابا آنها امضاء کند. اسرائيل ‏باسوريه و اردن درمورد استفاده از آب رودخانه هاى اردن مناقشه دارد. يگانه ‏توافق دوامدار واساسى بين هندوپاکستان درموردتقسيم آب رودسند است که حتى ‏همين توافق هم درگرو ثبات روابط دوکشورقرار دارد.‏

به همان پيمانه ايکه نفوس جهان افزايش مى يابد و در اثرپديدۀ گرين هوس، ‏هواى جهان گرم شده ميرود، به همان پيمانه منازعات بين المللى اينجا وآنجا نيز ‏درموردعرضه موجوده منابع مذکور ازدياد مى يابد ....هنگامى که درباره آب ‏سخن ميرود مانند نفت وگازپاى امنيت ملى درميان کشيده ميشود. بارى «موهه ‏هارت» دومين صدراعظم اسرائيل گفته بودکه : «آب براى اسرائيل يک چيز ‏لوکس يا فقط يک خواست سودمندکه بايد به منابع طبيعى ما علاوه شودنيست ، ‏آب خودش حيات است.» پطروس غالى درهنگامى که وزيرخارحه ‏مصربود،باعين لهجه درسال ١٩٨٨ ادعا نمودکه : «جنگ آينده درمنطقه ماجنگ ‏بالاى آب نيل خواهد بود نه بالاى سياست.»

همچنان برخى از کشورها تهديد ‏کرده اندکه آنها کنترول شانرا برعرضه آب بمثابه يک وسيله اجبار قايم خواهند ‏نمود. مثلاً ترکت اورزال رئيس جمهورترکيه درسال ١٩٨٩ سوريه را اخطار ‏داد که هرگاه آن کشور به فعاليت کُردها درقلمرو خود خاتمه ندهد، حکومت ترکيه ‏جريان آب رودخانه فرات را برروى سوريه خواهد بست. هکذا بايد گفت که جنگ ‏سال ١٩٦٧ درشرق ميانه، استعمال قوه براى حل مناقشه برسر آب بود، زيرا ‏دولت هاى عرب پلان داشتند که مسير آب رودخانه اردن را از اطراف اسرائيل ‏به سمت اردن تغيير دهند که کارى ناممکن بود. بدين ترتيب فشار روزافزون ‏بالاى ذخاير حياتى و هکذا نبودن قراردادهاى تقسيم آنها درآينده تصادمات را ‏بيشتر خلق خواهد نمود.»

( برای اطلاع رک: بندکمال خان واهمیت اجتماعی واقتصادی اند،چاپ۲۰۲۲)

پایان ۵/ ۶ / ۲۰۲۳