اعتراضیه یی حزب وطن

در باره اقدام به انحلال موسسات تعلیم و تربیه

به حواله وسایل اطلاعات جمعی ، امارت طالبی طی فرمان ضد ترقی و خصمانه در برابر تعلیم و تربیه در مغایرت کامل با نصوص اسلام ( ایات قرانی و احادیث نبوی )  انحلال موسسات تربیه معلم را اعلام داشت .

مطابق احصاییه های منتشره در سرتاسر کشور پنجاه موسسه تربیه معلم فعالیت داشت که بیشتر از چهار هزار استاد و نزدیک به یک هزار کارمند را در خود جا داده و سالانه هفتاد هزار معلم را غرض تربیه اولاد وطن به جامعه تقدیم میداشت .

اقدام تعلیم ستیزانه امارت طالبی نه تنها هزاران انسان شریف را از کار و حرفه  شرافتمند شان محروم ساخته و به اردوی بیکاران راند؛ بلکه ضربه شدید به بنیاد تعلیم ، تربیه و ترقی کشور وارد نمود .

حزب وطن این اقدام امارت طالبی را با شدیدترین لحن تقبیح وحکام جابر و عقب گرای امارتی راحامل جامعه به مناسبات عصر حجر دانسته محکوم میدارد.

در های مکاتب را به روی پسران و دختران کشور بگشاید!

به خصومت با تعلیم و تربیه ، ترقی وانکشاف پایان دهید!

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن