مسامحه با دستگاه دروغ پراگنی پاکستان، خلاف منافع ملی ماست

با سیاستگران انگلیس صفت پاکستان که در کار تبلیغ و دروِغ پراگنی همچون استاد شان مهارت دارند گذشت ، مسامحه و خود را به ناشنوایی زدن خلاف منافع ملی و حیثیت ملی افغانستان است . کمتر روزیست که انها علیه افغانستان تبلیغ نکنند و بار مسئولیت های داخلی شانرا بر افغانستان حواله نکنند ، در مجامع منطقوی ، در ملاقاتهای دو جانبه با سران دول و در هر مقام و جایکه پای شان برسد علیه افغانستان سخن میرانند ، ذهنیت مغشوش ایجاد میکنند و فضای مطبوعات جهان را با اتهامات گرم نگهمیدارند . بر سرحدات افغانستان تجاوز مسلحانه میکنند ، بمباردمان مینمایند ، افراد بیگناه ملکی را میکشند و باز هم افغانستان را مسئول حوادث قلمداد میکنند ، اما جانب افغانی با چند جمله تکرار شده سه ساله ، نا مستند و موضعگیری ضعیف سیاسی و دپلماتیک در سطح پائین با چنین اقدامات و یاوه سرایی های مقامات بلند رتبه نظامی ، سیاسی و دپلماتیک پاکستان عکس العمل ملایم نشان میدهند ، سفیرش را احضار نمیکنند که بپرسند صدراعظم شما روی کدام‌منطق و به استناد کدام واقعیت با رهبر بزرگترین قدرت منطقه علیه افغانستان سخن میراند و در اعلامیه مشترک اصطلاح نو پرداخته " چارجوب سیاسی همه گیر " را برای افغانستان جا میدهد و توصیه میکند ؟

وبرای رفع شک مقامات چینی در کشته شدن اتباع ان افغانستان را بد نام‌ میسازد ، اگر برخی مراجع چینایی از سرمایگذاری در پاکستان بخاطر عملیات تروریستی تروریستهای پاکستانی از سرمایگذاری در ان کشور ابا میورزند ، صدراعظم پاکستان پنج روز در چین میگذراند تا ذهنیت دهد که منشاء عملیات تروریستی در افغانستان جا دارد در حالیکه ۷۷ سال عمرش با تروریسم مانند خون در جسم پیوند خورده است .

ایا خموشی در برابر اتهامات ، تجاوزات و تعزیرات دیگران هم جزء سیاست بیطرفی است ؟ اگر برداشت مراجع مسئول چنین باشد این سیاست حافظ منافع ملی افغانستان بوده نمیتواند .

اگر خموشی در برابر حملات لفظی ، اتهام زنی علیه حیثیت افغانستان ناشی از سیاست بیطرفی اقتصاد محور باشد ضرورت احساس میشود که برای توضیح دقیق مفاهیم و اصطلاحات و انواع سیاستها توضیحات اموزشی ارایه گردد .

هر روز اتهام هر روز حملات لفظی در هر مرجع و مقام برای کسانیکه ابروی وطن را گرامی میدارند دلگیر و تاثر اور شده است . خموشی را علامت رضائیت میدانند این سکوت باید بشکند و این علامت از صفحه سیاست خارجی برداشته شود .