ــ بحران ویروس کرونا، از تجارب و آموزه ها  امروز تا پیشگیری های فردا ها

ــ دستگاه پروپاگند طالبان نمادی از انکار و دروغ

ــ بحران سیاسی کنونی افغانستان و ضرورت طرح اندیشه ملی

ــ بمناسبت روز بین المللی زبان مادری

ــ افغانستان دریک  پرتگاه و میدان تقابل جنگ های مخفی استخباراتی

ــ کاربرد  مهارت های نوشتاری و گفتاری متعارف در سیاست و ادبیات مدرن

ــ معضله سو استفاده جنسی کودکان در مکاتب ولایت لوگر

ــ باز هم مرتبط به قانون حمایت حقوق اطفال

ــ پارلمان افغانستان بستر مصئون فساد ، نقض قوانین و نظم عامه

ــ سیاست امریکا، ایدیالهای طالبان و وعده های حکمتیار در یک مثلت بد، زشت و شوم

ــ مفاهیم استقلال و آزادی از دیروز تا امروز و فرداها

ــ همه پرسی بحیث یکی از فکتور های دموکراسی درون حزبی

ــ نقش وجایگاه و اقلیت افغان در اروپا در پروسه های ملی افغانستان

ــ فرهنگ تفکر  سنتی و بازتاب آن بالای نقش اجتماعی زنان

ــ دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی   بحران "خطرناک" افغانستان

ــ بخاطر روز بین المللی صحت و مصونیت کارگر در ساحه کار

ــ بحران سیاسی کنونی افغانستان و دیدگاه ما

ــ تروریزم طالبانی در پاکستان « دست شکسته امیل گردن »

ــ تحلیلی بر سیاست جدید آمریکا و موقف شرارت پیشگی دولت پاکستان

ــ حقوق بشر و مفاهیم هویت، زبان و اتنیک در افغانستان

ــ مکثی بر ورود گلب الدین حکمتیار به کابل، پیش‌بینی‌ها و احتمالات

ــ نقش پاکستان در ایجاد ، پرورش تقویه تروریزم و جنایات ناشی از آن….

ــ اعتراف سمبولیک انگلستان بریک اشتباه ، نقض منشور ملل متحد و حاکمیت ملی لیبیا ست…

ــ مکثی بر افشای اسناد استخباراتی سی آی ای پیرامون حوادث افغانستان

ــ احتمالات و چالش ها در فره راه  مذاکرات صلح با طالبان

ــ از تروریزم داعشی اینجا تا آنجا  

ــ مکثی کوتاهی بر ختم کار کمیسیون حقیقت یاب حوادث کندز

ــ بمناسبت هفتادمین سال تاسیس ملل متحد       قسمت اول             قسمت دوم

ــ انکشافات سیاسی ـ نظامی افغانستان …

ــ  انکشاف سیاسی ـ نظامی افغانستان در رابطه به طالبان ـ داعش

ــ داعش ارواح خبیثه …..

ــ جامعه افغانستان  کنونی آبستن گذار اجتماعی و سیاسی  بخش۱     بخش ۲     بخش ۳      بخش ۴        بخش ۵  بخش ۶   بخش اخیر

ــ مقایسهٌ بر مفاهیم صلح ، ثبات و امنیت بین المللی تحت سیاست … بخش ۱   بخش ۲  بخش ۳